उपविभाग आणि विभाग

महसूल उपविभाग प्रशासकीय रचना

जिल्ह्यामध्ये एकूण सात उपविभाग असून त्याची प्रशासकीय रचना खालील प्रमाणे आहे.

उपविभाग : यवतमाळ उपविभाग
तहसील / तहसीलदार मंडळ / मंडळ अधिकारी
तहसील यवतमाळ  / सचिन शेजाळ
 1. यवतमाळ
 2. अर्जुना
 3. कापरा मेन्नड
 4. कोलंबी
 5. अकोला बाजार
 6. येळाबारा
 7. सावरगड
 8. हिवरी
तहसील बाभूळगाव  / रणजीत भोसले
 1. घारफळ
 2. सावर
 3. बाभूळगाव
 4. वेणी
 5. पहूर
तहसील आर्णी /  उ.डी. तुंडलवार
 1. जवळा / श्री. एल.व्ही. देशपांडे
 2. आर्णी / डि जे नाईक
 3. अंजनखेड जे के जयस्वाल
 4. लोनबेहेळ / एस डी सप्परवार
 5. सावळी / पि एस चव्हाण
उपविभाग : दारव्हा
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
 दारव्हा / अरुण शेलार
 1. बोरी
 2.  महागाव क.
 3.  लाडखेड
 4.  दारव्हा
 5.  लोही
 6.  मांग किन्ही
 7.  चिखली
नेर / अमोल पवार
 1. मोझर
 2. वटफळी
 3. शिरसगाव
 4. माणिकवाडा
 5. नेर
 6. मालखेड
उपविभाग : पुसद
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
पुसद / संजय गरकल
 1. वरुड
 2. ब्राह्मणगाव
 3. गोळ खु.
 4. खंडाळा
 5. पुसद
 6. जांब बाजार
 7. शेंबाळ पिंपरी
 8.  बेलोरा बु.
दिग्रस / किशोर बागडे
 1. तुपटाकळी
 2. कलगाव
 3. तीवरी
 4. दिग्रस
उपविभाग : उमरखेड
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
उमरखेड / भगवान कांबळे
 1. मुळावा
 2.  ढाणकी
 3.  दराटी
 4.   बिटरगाव
 5.  विडूळ
 6.  चातारी
 7.  उमरखेड
महागाव / एन.जे. इसळकर
 1.  फुलसावंगी
 2.  महागाव
 3.  मोरथ
 4.  काळी दौ.
 5.  गुंज
उपविभाग : केळापूर
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
केळापूर / महादेव जोरवर
 1. करंजी
 2.  पांढरकवडा
 3.  पहापळ
 4.  पाटणबोरी
 5.  चालबर्डी
 6.  रुंझा
 झरी जामणी / गणेश राउत
 1. मुकुटबन
 2.  खडकडोह
 3.  झरी
 4.  शिबला
 5.  माथार्जुन
घाटंजी / जी.के. हामंद
 1.  शिवणी
 2.  घाटंजी
 3.  घोटी
 4.  कुर्ली
 5.  शिरोली
 6.  साखरा
 7.  पारवा
उपविभाग : राळेगाव
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
 राळेगाव / हेमंत गांगुर्डे
 1.  वडकी
 2.  राळेगाव
 3.  वाढोणा बाजार
 4.  झाडगाव
 5.  धानोरा
 6.  वरध
 7.  किन्ही जवादे
 कळंब / रणजीत भोसले
 1. जोडमोहा
 2.  कळंब
 3.  कोठा
 4.  पिंपळगाव
 5.  मेटीखेडा
 6.  सावरगाव
उपविभाग : वणी
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
 वणी / रवींद्र जोगी
 1. पुनवट
 2.  कायर
 3.  रासा
 4.  वणी
 5.  शिंदोला
 6.  राजूर
 7.  शिरपूर
 8.  भालर
 मारेगाव / व्ही.जी. साळवे
 1.  बोटोनी
 2.  वनोजादेवी
 3.  मारेगाव
 4.  मार्डी
 5.  कुंभा