बंद

उपविभाग आणि विभाग

महसूल उपविभाग प्रशासकीय रचना

जिल्ह्यामध्ये एकूण सात उपविभाग असून त्याची प्रशासकीय रचना खालील प्रमाणे आहे.

उपविभाग : यवतमाळ उपविभाग
तहसील / तहसीलदार मंडळ / मंडळ अधिकारी
तहसील यवतमाळ
 1. यवतमाळ
 2. अर्जुना
 3. कापरा मेन्नड
 4. कोलंबी
 5. अकोला बाजार
 6. येळाबारा
 7. सावरगड
 8. हिवरी
तहसील बाभूळगाव
 1. घारफळ
 2. सावर
 3. बाभूळगाव
 4. वेणी
 5. पहूर
तहसील आर्णी
 1. जवळा
 2. आर्णी
 3. अंजनखेड
 4. लोनबेहेळ
 5. सावळी
उपविभाग : दारव्हा
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
 दारव्हा
 1. बोरी
 2.  महागाव क.
 3.  लाडखेड
 4.  दारव्हा
 5.  लोही
 6.  मांग किन्ही
 7.  चिखली
नेर
 1. मोझर
 2. वटफळी
 3. शिरसगाव
 4. माणिकवाडा
 5. नेर
 6. मालखेड
उपविभाग : पुसद
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
पुसद
 1. वरुड
 2. ब्राह्मणगाव
 3. गोळ खु.
 4. खंडाळा
 5. पुसद
 6. जांब बाजार
 7. शेंबाळ पिंपरी
 8.  बेलोरा बु.
दिग्रस
 1. तुपटाकळी
 2. कलगाव
 3. तीवरी
 4. दिग्रस
उपविभाग : उमरखेड
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
उमरखेड
 1. मुळावा
 2.  ढाणकी
 3.  दराटी
 4.   बिटरगाव
 5.  विडूळ
 6.  चातारी
 7.  उमरखेड
महागाव
 1.  फुलसावंगी
 2.  महागाव
 3.  मोरथ
 4.  काळी दौ.
 5.  गुंज
उपविभाग : केळापूर
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
केळापूर
 1. करंजी
 2.  पांढरकवडा
 3.  पहापळ
 4.  पाटणबोरी
 5.  चालबर्डी
 6.  रुंझा
 झरी जामणी
 1. मुकुटबन
 2.  खडकडोह
 3.  झरी
 4.  शिबला
 5.  माथार्जुन
घाटंजी
 1.  शिवणी
 2.  घाटंजी
 3.  घोटी
 4.  कुर्ली
 5.  शिरोली
 6.  साखरा
 7.  पारवा
उपविभाग : राळेगाव
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
 राळेगाव
 1.  वडकी
 2.  राळेगाव
 3.  वाढोणा बाजार
 4.  झाडगाव
 5.  धानोरा
 6.  वरध
 7.  किन्ही जवादे
 कळंब
 1. जोडमोहा
 2.  कळंब
 3.  कोठा
 4.  पिंपळगाव
 5.  मेटीखेडा
 6.  सावरगाव
उपविभाग : वणी
 तहसील / तहसीलदार  मंडळ / मंडळ अधिकारी
 वणी
 1. पुनवट
 2.  कायर
 3.  रासा
 4.  वणी
 5.  शिंदोला
 6.  राजूर
 7.  शिरपूर
 8.  भालर
 मारेगाव
 1.  बोटोनी
 2.  वनोजादेवी
 3.  मारेगाव
 4.  मार्डी
 5.  कुंभा