बंद

जमिनीची ई-मोजणी

संगणकीकृत अज्ञावलीमधुन मोजणी साठीच्या अर्जांचे क्रमानुसार मोजणीची प्रकरणे भूमी अभिलेख कार्यालयामध्ये भुकरमापकास मोजणीसाठी दिली जातात.

भेट द्या: http://103.23.150.216/emojni/mojani/pgPublic.aspx

प्रशासकीय ईमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय
स्थान : अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालय | शहर : यवतमाळ, महाराष्ट्र | पिन कोड : 445001
दूरध्वनी : 07232-244902