बंद

ई-मेल सुविधा

ई-मेल सुविधा प्राप्त करण्यासाठी खालील लिंक चा वापर करावा.

भेट द्या: https://eforms.nic.in/

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

प्रशासकीय ईमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय
स्थान : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र | शहर : यवतमाळ, महाराष्ट्र | पिन कोड : 445001
दूरध्वनी : 07232-242538