बंद

महाविद्यालये


अमोलकचंद महाविद्यालय

गोधनी रोड, यवतमाळ.


दूरध्वनी : 07232-256234


अमोलकचंद महाविद्यालय (यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्दापीठ यांचे अभ्यासक्रम)

गोधनी रोड, यवतमाळ


दूरध्वनी : 07232-244647


आबासाहेब पारवेकर महाविद्यालय

विद्दुत वितरण कंपनी स्टेशन जवळ, पांढरकवडा रोड, यवतमाळ (07232-699356, 291504)


दूरध्वनी : 07232-699356


कला आणि वाणिज्य महाविद्दालय (दाते कॉलेज)

शिवाजी नगर, यवतमाळ पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-242210


जगदंबा अभियांत्रिकी महाविद्यालय

किन्ही गाव जवळ, आर्णी रोड, यवतमाळ


दूरध्वनी : 07232-999999


जवाहरलाल दर्डा अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था

एम आय डी सी क्षेत्र, अमरावती रोड, यवतमाळ (०७२३२-२४९४६०, २४९५८४)


दूरध्वनी : 07232-249460


जाजू महाविद्यालय (व्यवस्थापन व संगणक शास्त्र)

नारिंगे नगर, धामणगाव रोड, यवतमाळ. पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-999999


जिजाऊ बी.एड. कॉलेज

विठ्ठलवाडी, यवतमाळ पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-243159


जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था

आकाशवाणी जवळ, गोधनी रोड, यवतमाळ पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-247954


डाह्याभाई पटेल शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय

चौसाळा रोड, नवीन वाघापूर टेकडी, यवतमाळ. पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-320557


डी.एम.एम. आयुर्वेदिक महाविद्यालय

शिवाजी नगर, यवतमाळ. पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-243896


डॉ. भाऊसाहेब नांदुरकर शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय

सत्यसाई नगरी, वाघापूर टेकडी जवळ, यवतमाळ


दूरध्वनी : 07232-247678


नानाकीबाई वाधवानी कला व विज्ञान महाविद्यालय

तंत्रनिकेतन जवळ, धामणगाव रोड, यवतमाळ. पिन. ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-651751


पाताळ ढमाळ औषध निर्माण शास्त्र महाविद्यालय

तंत्रनिकेतन जवळ, धामणगाव रोड, यवतमाळ. पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-245884


बाळासाहेब घुईखेडकर व्यावसायिक पदविका व स्नातकोत्तर संस्था

पहिला मजला, नीलकमल प्लाझा, दारव्हा रोड, लोहारा, यवतमाळ. पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-246919


भाऊसाहेब नांदुरकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय

वाघापूर टेकडी जवळ, यवतमाळ. पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-244097


महाजन तंत्र महाविद्यालय

अमोल इंडस्ट्री समोर, आर्णी रोड, यवतमाळ. पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-329882