बंद

नगरपालिका


नगर परिषद उमरखेड

उमरखेड जि. यवतमाळ


दूरध्वनी : 07231-228867


नगर परिषद घाटंजी

घाटंजी जि. यवतमाळ


दूरध्वनी : 07230-227126
Pincode: 445301


नगर परिषद दारव्हा

दारव्हा जि. यवतमाळ


दूरध्वनी : 07238-254278


नगर परिषद दिग्रस

दिग्रस जि. यवतमाळ


दूरध्वनी : 07234-222059


नगर परिषद पांढरकवडा

पांढरकवडा जि. यवतमाळ


दूरध्वनी : 07235-227563
Pincode: 445302


नगर परिषद पुसद

पुसद जि. यवतमाळ


दूरध्वनी : 07233-246009


नगर परिषद यवतमाळ

यवतमाळ पिन ४४५००१


दूरध्वनी : 07232-244037
Pincode: 445001


नगर परिषद वणी

वणी जि. यवतमाळ


दूरध्वनी : 07239-225058