बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
भंगार विक्रीसाठी कोटेशन मागविणे जिल्हा नाझर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी दुसरी मागणी

भंगार विक्रीसाठी कोटेशन मागविणे जिल्हा नाझर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी दुसरी मागणी

08/05/2023 10/05/2023 पहा (2 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ जिल्‍हा नाझर विभागाअंतर्गत वेळोवेळी व तातडीची लागणारी किरकोळ स्‍टेशनरी, किरकोळ वस्‍तु व सेवांची खरेदी करण्‍यासाठी पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविणसाठी दरपत्रकाचे सुचनापत्र

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ जिल्‍हा नाझर विभागाअंतर्गत वेळोवेळी व तातडीची लागणारी किरकोळ स्‍टेशनरी, किरकोळ वस्‍तु व सेवांची खरेदी करण्‍यासाठी पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविणसाठी दरपत्रकाचे सुचनापत्र

28/04/2023 09/05/2023 पहा (3 MB)
आपले सरकार (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

DSC (Digital Signature Certificate)Class 3 Digital Sognature (Sining and Encryption)Certificate With e-Token 2 Year Validity तयार करून देण्‍याबाबत

28/03/2023 13/04/2023 पहा (156 KB)
रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाकरिता संवैधानिक लेखा परिक्षण करण्‍यासाठी सनदी लेखापालाचे नियुक्‍ती करण्‍यासाठी मागविण्‍यात आलेल्‍या निविदेच्‍या कालावधीस दिनांक ०३.०४.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत

रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाकरिता संवैधानिक लेखा परिक्षण करण्‍यासाठी सनदी लेखापालाचे नियुक्‍ती करण्‍यासाठी मागविण्‍यात आलेल्‍या निविदेच्‍या कालावधीस दिनांक ०३.०४.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत

27/03/2023 03/04/2023 पहा (1 MB)
रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापालाची नियुक्‍ती करणेबाबत – पुनर्निविदा प्रथम वेळ (रोहयो विभाग, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापालाची नियुक्‍ती करणेबाबत – पुनर्निविदा प्रथम वेळ

27/03/2023 03/04/2023 पहा (618 KB)
MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

15/03/2023 31/03/2023 पहा (687 KB)
शुद्धिपत्र – MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

शुद्धिपत्र – MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

16/03/2023 31/03/2023 पहा (585 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथील निरूपयोगी / निर्लेखित केलेल्‍या वस्‍तुंची विक्री करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

निरूपयोगी / निर्लेखित केलेल्‍या वस्‍तुंची विक्री करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

10/03/2023 17/03/2023 पहा (2 MB)
MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापाल यांचेकडून ऑफलाईन पध्‍दतीने निविदा मागविणेबाबत (रोहया विभाग, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ

MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापाल यांचेकडून ऑफलाईन पध्‍दतीने निविदा मागविणेबाबत जि.यवतमाळ

28/02/2023 13/03/2023 पहा (655 KB)
महा ई-ऑफीस करिता DSC खरेदीबाबतचे दरपत्रकामध्ये तांत्रिक लिफाफयाबाबतची प्रक्रीयेसंबंधित त्रृटीची पुर्ततेबाबत

महा ई-ऑफीस करिता DSC खरेदीबाबतचे दरपत्रकामध्‍ये तांत्रिक लिफाफयाबाबतची प्रक्रीयेसंबंधित त्रृटीची पुर्ततेबाबत

03/03/2023 11/03/2023 पहा (235 KB)
ई-गव्‍हर्नस विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

महा ई-ऑफिस करिता DSC (Digital Signature Certificate) Class 3 Digital Signature Signing Certificate with e-Token 2 years Validity इच्‍छुक पुरवठादाराकडून दरपत्रक मागविण्‍याबाबत

09/02/2023 23/02/2023 पहा (3 MB)
उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग, यवतमाळ

यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकुड आगारावर शासकीय/जंगल कामगार सहकारी संस्‍थेचा व आदिवासी खस-यातील सागवान इमारती / जळावु मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव

16/02/2023 21/02/2023 पहा (850 KB)
जाहीर सुचना (निवडणुक विभाग जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

व्‍हीडीओ कॅमेरा कॅमेरामनसह पुरवठा करण्‍यासाठी

10/01/2023 16/01/2023 पहा (1 MB)
यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय / जंगल कामगार सहकारी संस्थातेचा व आदिवासी खास्र्यातील सागवान ईमारती जळावू मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव.

यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय / जंगल कामगार सहकारी संस्थातेचा व आदिवासी खास्र्यातील सागवान ईमारती जळावू मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव.

03/11/2022 16/11/2022 पहा (884 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे निर्लेखन केलेल्या निरुपयोगी वस्तूची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रके

जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे निर्लेखन केलेल्या निरुपयोगी वस्तूची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रके

01/11/2022 11/11/2022 पहा (4 MB)
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, यवतमाळ या कार्यालायाकरिता भाडे तत्वावर वाहन घेण्याकरिता

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, यवतमाळ या कार्यालायाकरिता भाडे तत्वावर वाहन घेण्याकरिता सन २०२२ -२३ या वर्षात नोंदणीकृत ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहे.

19/10/2022 31/10/2022 पहा (2 MB)
उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग यवतमाळ यांचे कार्यालय सागवान इमारती/ जळाऊ मालाचा जाहीर लिलाव

उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग यवतमाळ यांचे कार्यालय सागवान इमारती/ जळाऊ मालाचा जाहीर लिलाव

27/09/2022 15/10/2022 पहा (2 MB)