बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
ई-गव्‍हर्नस विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

महा ई-ऑफिस करिता DSC (Digital Signature Certificate) Class 3 Digital Signature Signing Certificate with e-Token 2 years Validity इच्‍छुक पुरवठादाराकडून दरपत्रक मागविण्‍याबाबत

09/02/2023 23/02/2023 पहा (3 MB)
उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग, यवतमाळ

यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकुड आगारावर शासकीय/जंगल कामगार सहकारी संस्‍थेचा व आदिवासी खस-यातील सागवान इमारती / जळावु मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव

16/02/2023 21/02/2023 पहा (850 KB)
जाहीर सुचना (निवडणुक विभाग जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

व्‍हीडीओ कॅमेरा कॅमेरामनसह पुरवठा करण्‍यासाठी

10/01/2023 16/01/2023 पहा (1 MB)
यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय / जंगल कामगार सहकारी संस्थातेचा व आदिवासी खास्र्यातील सागवान ईमारती जळावू मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव.

यवतमाळ वन विभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय / जंगल कामगार सहकारी संस्थातेचा व आदिवासी खास्र्यातील सागवान ईमारती जळावू मालाचा मैदानी जाहीर लिलाव.

03/11/2022 16/11/2022 पहा (884 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे निर्लेखन केलेल्या निरुपयोगी वस्तूची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रके

जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे निर्लेखन केलेल्या निरुपयोगी वस्तूची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रके

01/11/2022 11/11/2022 पहा (4 MB)
जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, यवतमाळ या कार्यालायाकरिता भाडे तत्वावर वाहन घेण्याकरिता

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, यवतमाळ या कार्यालायाकरिता भाडे तत्वावर वाहन घेण्याकरिता सन २०२२ -२३ या वर्षात नोंदणीकृत ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविण्यात येत आहे.

19/10/2022 31/10/2022 पहा (2 MB)
कोहळा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या क्षेत्रामधील उभ्या झाडांचा जाहीर लिलाव

कोहळा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या क्षेत्रामधील उभ्या झाडांचा जाहीर लिलाव

27/09/2022 15/10/2022 पहा (2 MB)
उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग यवतमाळ यांचे कार्यालय सागवान इमारती/ जळाऊ मालाचा जाहीर लिलाव

उपवनसंरक्षक, यवतमाळ वनविभाग यवतमाळ यांचे कार्यालय सागवान इमारती/ जळाऊ मालाचा जाहीर लिलाव

27/09/2022 15/10/2022 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे लोखंडी भंगार वस्तू तसेच निर्लेखन केलेल्या पाणी कुलर, संगणक संच, प्रिंटर्स, व इतर नादुरस्त विद्युत उपकरणाची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रके

जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे लोखंडी भंगार वस्तू तसेच निर्लेखन केलेल्या पाणी कुलर, संगणक संच, प्रिंटर्स, व इतर नादुरस्त विद्युत उपकरणाची विक्री करणे करिता इच्छुक कंत्राटदाराकडून दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

04/10/2022 14/10/2022 पहा (2 MB)
यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना

यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना

01/12/2021 30/09/2022 पहा (6 MB)
यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता  रेती घाटांची (प्रथम फेरलिलाव) ई-निविदा जाहीर सुचना

यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता  रेती घाटांची (प्रथम फेरलिलाव) ई-निविदा जाहीर सुचना

11/01/2022 30/09/2022 पहा (2 MB)
सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

11/04/2022 30/09/2022 पहा (1 MB) रेतीघाट लिलावाचे अटी व शर्ती (2) (5 MB) 6 Sand Ghat List (49 KB)
यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना व ई- लिलावाकरिताचे अटी व शर्ती

यवतमाळ- सन 2021-22 या वर्षाकरिता रेती घाटांची ई-निविदा जाहीर सुचना व ई- लिलावाकरिताचे अटी व शर्ती

20/04/2022 30/09/2022 पहा (6 MB)
यवतमाळ वनविभागाकडील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ ते २६ ऑगस्ट रोजी शासकीय इमारती मालाचा लिलाव.

यवतमाळ वनविभागाकडील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनांक १५ ऑगस्ट २०२२ ते २६ ऑगस्ट रोजी शासकीय इमारती मालाचा लिलाव.

22/08/2022 27/08/2022 पहा (2 MB)
यवतमाळ जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयातील भूमी अभिलेख स्कॅनिंग करणेसाठी इ- निविदा मागविणे बाबत

यवतमाळ जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयातील भूमी अभिलेख स्कॅनिंग करणेसाठी इ- निविदा मागविणे बाबत

29/06/2022 31/07/2022 पहा (656 KB)
भाडेतत्वावर एक वाहन वाहंचालकासह पुरविण्याकरिता खुल्या बाजारातील दर नमुद कोटेशन सादर करणेबाबत

भाडेतत्वावर एक वाहन वाहंचालकासह पुरविण्याकरिता खुल्या बाजारातील दर नमुद कोटेशन सादर करणेबाबत

31/05/2022 21/06/2022 पहा (389 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे प्रशासकीय इमारतीमधील उपहारगृृह खाजगिरीत्‍या चालविणेबाबत दरपत्रक सुुुुुुुुचनापत्रक

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे प्रशासकीय इमारतीमधील

उपहारगृृह खाजगिरीत्‍या चालविणेबाबत दरपत्रक सुुुुुुुुचनापत्रक

27/05/2022 09/06/2022 पहा (2 MB)