बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
शासकीय आगार,जोडमोहा येथे होणा-या लिलाव जाहीरात

शासकीय आगार,जोडमोहा येथे  होणा-या लिलाव जाहीरात

12/01/2024 31/01/2024 पहा (799 KB)
यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक १८ ऑक्टोंबर २०२३ ते १९ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक १८ ऑक्टोंबर २०२३ ते १९ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

13/10/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
वाहन भाडेतत्वावर घेणेबाबत ई-निवीदा

वाहन भाडेतत्‍वावर घेणेबाबत ई-निवीदा

13/12/2023 21/12/2023 पहा (4 MB)
शासकीय आगार, जोडमोहा येथे होणा-या लिलावा बाबत.

शासकीय आगार, जोडमोहा येथे होणा-या लिलावा बाबत.

07/12/2023 21/12/2023 पहा (818 KB)
शासकीय आगार,जोडमोहा येथेहोणा-या लिलावाबाबत.

शासकीय आगार,जोडमोहा येथेहोणा-या लिलावाबाबत.

07/11/2023 21/11/2023 पहा (830 KB)
फवारणी दरपत्रक

फवारणी दरपत्रक

18/10/2023 25/10/2023 पहा (2 MB)
यवतमाळ NIC जिल्हा केंद्रात कालबाह्य फर्निचर वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा सूचना.
यवतमाळ NIC जिल्हा केंद्रात कालबाह्य फर्निचर वस्तूंची विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा सूचना.
20/09/2023 03/10/2023 पहा (98 KB)
यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक २२ septmber २०२३ ते २३ septmber २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक २२ septmber २०२३ ते २३ septmber २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

20/09/2023 23/09/2023 पहा (911 KB)
दरपत्रके मागविण्याबाबत

यवतमाळ जिल्ह्यातील तहसील कार्यालय वणी , घाटजी  मारेगाव झरी केळापुर मधील अभिलेख कक्षात जतन केलेल्या अभिलेखाचे डीजीटल इंडिया भूमिअभिलेखआधुनिकीकरण कार्यक्रम अंतर्गत स्कॅन्निंग करून जतन करून ठेवणेसाठी

31/08/2023 07/09/2023 पहा (4 MB)
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी, निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटी करिता दरपत्रक सुचनापत्र

शुध्दीपत्रक

यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी, निरुपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटी करिता दरपत्रक सुचनापत्र

04/08/2023 31/08/2023 पहा (5 MB) shudhipatrak-यवतमाळ जिल्हातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील उपयोगी निरोपयोगी व तुकडा बारदाना विल्हेवाटी करिता. (2 MB)
बारदाना शुद्धिपत्रक

बारदाना शुद्धिपत्रक

07/08/2023 31/08/2023 पहा (887 KB)
यवतमाळ वनविभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय/जंगल कामगार सहकारी संस्थेचा व आदिवासी  खस्र्यातील सागवान / जळाऊ मालाचा माडणी जाहीर लिलावाबाबत.

यवतमाळ वनविभागातील जोडमोहा लाकूड आगारावर शासकीय/जंगल कामगार सहकारी संस्थेचा व आदिवासी  खस्र्यातील सागवान / जळाऊ मालाचा माडणी जाहीर लिलावाबाबत.

08/08/2023 23/08/2023 पहा (918 KB)
eHRMS प्रणालीसाठी कलर स्क्यानिंग करणे व मेटा, डेटा एन्ट्री करून उपलोड करणे करिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

eHRMS प्रणालीसाठी कलर स्क्यानिंग करणे व मेटा, डेटा एन्ट्री करून उपलोड करणे करिता दरपत्रके मागविण्यात येत आहे.

11/08/2023 22/08/2023 पहा (4 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे विविध विभागाकरिता वेळोवेळी / एनवेळी लागणा-या झेरॉक्‍स काढण्‍याकरिता जिल्‍हा मुख्‍यालय प्रवेशव्‍दारापासुन १२५ मीटर अंतरावरीन उच्‍छुक दरपत्रक धारकाकडून झेरॉक्‍सचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबत

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे विविध विभागाकरिता वेळोवेळी / एनवेळी लागणा-या झेरॉक्‍स काढण्‍याकरिता जिल्‍हा मुख्‍यालय प्रवेशव्‍दारापासुन १२५ मीटर अंतरावरीन उच्‍छुक दरपत्रक धारकाकडून झेरॉक्‍सचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबत

30/05/2023 09/06/2023 पहा (4 MB)
महा ई ऑफीस करीता DSC (Digital Signature Certificate ) Class 3 Digital Signature Certificate with e-Token 2 years Validity साठी अंतीम पात्र पुरवठाधारक

महा ई ऑफीस करीता DSC (Digital Signature Certificate ) Class 3 Digital Signature Certificate with e-Token 2 years Validity साठी अंतीम पात्र पुरवठाधारक

08/05/2023 31/05/2023 पहा (594 KB)
राज्यकर उपआयुक्त (प्रशा.) वस्तु व सेवा कर कार्यालय, यवतमाळ वाह्नाचा जाहिर लिलाव

राज्यकर उपआयुक्त (प्रशा.) वस्तु व सेवा कर कार्यालय, यवतमाळ वाह्नाचा जाहिर लिलाव  

17/05/2023 31/05/2023 पहा (1 MB)
यवतमाळ वन विभागाकडील शासकीय आगार , जोडमोह येथे दिनाक २९ मे २०२३ ते ३० मे २०२३ रोजी शासकीय, आदिवासी व जंगल कामगार संस्थेच्या इमारती मालाचा लिलाव बाबत.

यवतमाळ वन विभागाकडील शासकीय आगार , जोडमोह येथे दिनाक २९ मे २०२३ ते ३० मे २०२३ रोजी शासकीय, आदिवासी व जंगल कामगार संस्थेच्या इमारती मालाचा लिलाव बाबत.

23/05/2023 31/05/2023 पहा (945 KB)