बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक २६ जुुुुलै  ते २८ जुुुुलै २०२० रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक २६ जुुुुलै  ते २८ जुुुुलै २०२० रोजी

24/07/2020 28/07/2020 पहा (770 KB)
जिल्‍हा प्रशासन यवतमाळ करिता फुड पॅकेट किटचा पुरवठा करणेबाबत. (जि.का.)

जिल्‍हा प्रशासन यवतमाळ करिता फुड पॅकेट किटचा पुरवठा करणेबाबत. (जि.का.)

17/07/2020 22/07/2020 पहा (1,012 KB)
ई-निविदा – शुध्‍दीपत्रक (जि.का.)

ई-निविदा – जिल्‍हयातील सेेेेतु सुविधा केंद्राबाबत – शुध्‍दीपत्रक (जि.का.)

12/06/2020 02/07/2020 पहा (686 KB)
ई-निविदा – (जि.का.)

ई-निविदा – जिल्‍हयातील सेेेेतु सुविधा केंद्राबाबत (जि.का.)

10/06/2020 25/06/2020 पहा (1 MB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १६ जून  ते १८ जून २०२० रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १६ जून  ते १८ जून २०२० रोजी

16/06/2020 18/06/2020 पहा (2 MB)
ई-निविदा – (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक)

ई-निविदा –  कोव्हिड – १९  विषाणूू  कोरन्‍टीन सुविधा कक्षामध्‍ये रूग्‍णास चहा/ नास्‍ता व जेवण पुरविणेबाबत (जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक)

27/04/2020 30/04/2020 पहा (153 KB)
ई-निविदा – (जि.का.)

ई-निविदा – आपत्‍ती व्‍यवस्‍थापन अंतर्गत शोध व बचाव कामासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या रबर बोटचा पुरवठा करणेबाबत (जि.का.)

02/04/2020 25/04/2020 पहा (2 MB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १९ मार्च ते २१ मार्च २०२० रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १९ मार्च ते २१ मार्च २०२० रोजी

16/03/2020 21/03/2020 पहा (889 KB)
जुने शासकीय वाहन लिलाव – अटी व शर्ती ( जिल्‍हा सैनिक कल्‍याण कार्यालय)

जुने शासकीय वाहन लिलाव – अटी व शर्ती ( जिल्‍हा सैनिक कल्‍याण कार्यालय)

15/02/2020 28/02/2020 पहा (372 KB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १८ फेब्रुवारी  ते २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी 

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १८ फेब्रुवारी  ते २१ फेब्रुवारी २०२० रोजी

10/02/2020 21/02/2020 पहा (2 MB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १२ जानेवारी  ते १४ जानेवारी २०२० रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक १२ जानेवारी  ते १४ जानेवारी २०२० रोजी

09/01/2020 14/01/2020 पहा (1 MB)
मान्‍यताप्राप्‍त पर्यावरण सल्‍लागार नेमणुकीकरिता – ई-निविदा

मान्‍यताप्राप्‍त पर्यावरण सल्‍लागार नेमणुकीकरिता ई-निविदा – सुचना, अटी व शर्ती (जि. का.)

03/01/2020 10/01/2020 पहा (3 MB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव- जोडमोहा येथे दिनांक २० डिसेंबर ते २२ डिसेंबर २०१९ रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक २० डिसेंबर ते २२ डिसेंबर २०१९ रोजी

15/12/2019 22/12/2019 पहा (1 MB)
इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक ११ नोंव्‍हेबर ते १५ नोंव्‍हेबर २०१९ रोजी

इमारती व जळावू मालाचा जाहीर ई-लिलाव – जोडमोहा येथे दिनांक ११ नोंव्‍हेबर ते १५ नोंव्‍हेबर २०१९ रोजी

11/11/2019 15/11/2019 पहा (2 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – शुध्‍दीपत्रक

28/03/2019 30/09/2019 पहा (1 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

27/03/2019 30/09/2019 पहा (2 MB)
सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा

सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता रेती घाटांचा जाहीर ई-लिलाव व ई-निविदा – जाहीर सुचना, अटी व शर्ती, रेतीघाटांची यादी व शपथपत्र (जि. का.)

22/02/2019 30/09/2019 पहा (2 MB)