बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
महा ई ऑफीस करीता DSC (Digital Signature Certificate ) Class 3 Digital Signature Certificate with e-Token 2 years Validity साठी अंतीम पात्र पुरवठाधारक

महा ई ऑफीस करीता DSC (Digital Signature Certificate ) Class 3 Digital Signature Certificate with e-Token 2 years Validity साठी अंतीम पात्र पुरवठाधारक

08/05/2023 31/05/2023 पहा (594 KB)
राज्यकर उपआयुक्त (प्रशा.) वस्तु व सेवा कर कार्यालय, यवतमाळ वाह्नाचा जाहिर लिलाव

राज्यकर उपआयुक्त (प्रशा.) वस्तु व सेवा कर कार्यालय, यवतमाळ वाह्नाचा जाहिर लिलाव  

17/05/2023 31/05/2023 पहा (1 MB)
यवतमाळ वन विभागाकडील शासकीय आगार , जोडमोह येथे दिनाक २९ मे २०२३ ते ३० मे २०२३ रोजी शासकीय, आदिवासी व जंगल कामगार संस्थेच्या इमारती मालाचा लिलाव बाबत.

यवतमाळ वन विभागाकडील शासकीय आगार , जोडमोह येथे दिनाक २९ मे २०२३ ते ३० मे २०२३ रोजी शासकीय, आदिवासी व जंगल कामगार संस्थेच्या इमारती मालाचा लिलाव बाबत.

23/05/2023 31/05/2023 पहा (945 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ, अ‍धिक्षक, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ यांचा अधिनिस्त विविध विभागाकरित दरपत्रक मंजुरिपासुन एक वर्षाच्या कालावधि करिता वेळोवेळी लागणारी स्पायरल बाईंडींग, रजिस्टर, बॅनर्स व ईतर छपाई व खरेदी करण्‍यासाठी पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविणसाठी दरपत्रकाचे सुचनापत्र

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ, अ‍धिक्षक,  जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ यांचा अधिनिस्त विविध विभागाकरित दरपत्रक मंजुरिपासुन एक वर्षाच्या कालावधि करिता वेळोवेळी लागणारी स्पायरल बाईंडींग, रजिस्टर, बॅनर्स व ईतर छपाई व खरेदी करण्‍यासाठी पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविणसाठी दरपत्रकाचे सुचनापत्र

09/05/2023 25/05/2023 पहा (3 MB)
सन २०२२-२३ यावर्षासाठी जिल्ह्यातिल ३० वाळु गटातुन वाळु उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळुचि वाळु डेपोपर्यंत वाहतुक, डेपो निर्मिति व व्यवस्थापन कर्ण्यासाठि ई निविदा

सन २०२२-२३ यावर्षासाठी जिल्ह्यातिल ३० वाळु गटातुन वाळु उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळुचि वाळु डेपोपर्यंत वाहतुक, डेपो निर्मिति व व्यवस्थापन कर्ण्यासाठि ई निविदा

28/04/2023 16/05/2023 पहा (397 KB)
वाळू डेपोसाठी उपलब्_ध असलेल्_या जागेचा व अंतराचा तपशिल

वाळू डेपोसाठी उपलब्_ध असलेल्_या जागेचा व अंतराचा तपशिल

02/05/2023 16/05/2023 पहा (274 KB)
जिल्हा नाझर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी संगणक दुरुस्ती व सेवांसाठी कोटेशन मागविणे

जिल्हा नाझर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी संगणक दुरुस्ती व सेवांसाठी कोटेशन मागविणे

08/05/2023 12/05/2023 पहा (3 MB)
भंगार विक्रीसाठी कोटेशन मागविणे जिल्हा नाझर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी दुसरी मागणी

भंगार विक्रीसाठी कोटेशन मागविणे जिल्हा नाझर, जिल्हाधिकारी कार्यालयासाठी दुसरी मागणी

08/05/2023 10/05/2023 पहा (2 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ जिल्‍हा नाझर विभागाअंतर्गत वेळोवेळी व तातडीची लागणारी किरकोळ स्‍टेशनरी, किरकोळ वस्‍तु व सेवांची खरेदी करण्‍यासाठी पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविणसाठी दरपत्रकाचे सुचनापत्र

जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ जिल्‍हा नाझर विभागाअंतर्गत वेळोवेळी व तातडीची लागणारी किरकोळ स्‍टेशनरी, किरकोळ वस्‍तु व सेवांची खरेदी करण्‍यासाठी पुरवठादारांकडुन दरपत्रक मागविणसाठी दरपत्रकाचे सुचनापत्र

28/04/2023 09/05/2023 पहा (3 MB)
आपले सरकार (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

DSC (Digital Signature Certificate)Class 3 Digital Sognature (Sining and Encryption)Certificate With e-Token 2 Year Validity तयार करून देण्‍याबाबत

28/03/2023 13/04/2023 पहा (156 KB)
रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाकरिता संवैधानिक लेखा परिक्षण करण्‍यासाठी सनदी लेखापालाचे नियुक्‍ती करण्‍यासाठी मागविण्‍यात आलेल्‍या निविदेच्‍या कालावधीस दिनांक ०३.०४.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत

रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाकरिता संवैधानिक लेखा परिक्षण करण्‍यासाठी सनदी लेखापालाचे नियुक्‍ती करण्‍यासाठी मागविण्‍यात आलेल्‍या निविदेच्‍या कालावधीस दिनांक ०३.०४.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत

27/03/2023 03/04/2023 पहा (1 MB)
रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापालाची नियुक्‍ती करणेबाबत – पुनर्निविदा प्रथम वेळ (रोहयो विभाग, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ)

रोहयो अंतर्गत सन २०२२-२०२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापालाची नियुक्‍ती करणेबाबत – पुनर्निविदा प्रथम वेळ

27/03/2023 03/04/2023 पहा (618 KB)
MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

15/03/2023 31/03/2023 पहा (687 KB)
शुद्धिपत्र – MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

शुद्धिपत्र – MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे संवैधानिक लेखा परिक्षण करणे करिता पात्र सनदी लेखापाल फर्म (CA) यांचेकडुन ऑफलाईन पद्धतीने निविदा मागविणे बाबत. जिल्‍हा यवतमाळ

16/03/2023 31/03/2023 पहा (585 KB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथील निरूपयोगी / निर्लेखित केलेल्‍या वस्‍तुंची विक्री करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

निरूपयोगी / निर्लेखित केलेल्‍या वस्‍तुंची विक्री करणेसाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

10/03/2023 17/03/2023 पहा (2 MB)
MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापाल यांचेकडून ऑफलाईन पध्‍दतीने निविदा मागविणेबाबत (रोहया विभाग, जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ

MGNREGS अंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्‍तीय वर्षाचे AMRS लेखांकन करणेकरिता सनदी लेखापाल यांचेकडून ऑफलाईन पध्‍दतीने निविदा मागविणेबाबत जि.यवतमाळ

28/02/2023 13/03/2023 पहा (655 KB)
महा ई-ऑफीस करिता DSC खरेदीबाबतचे दरपत्रकामध्ये तांत्रिक लिफाफयाबाबतची प्रक्रीयेसंबंधित त्रृटीची पुर्ततेबाबत

महा ई-ऑफीस करिता DSC खरेदीबाबतचे दरपत्रकामध्‍ये तांत्रिक लिफाफयाबाबतची प्रक्रीयेसंबंधित त्रृटीची पुर्ततेबाबत

03/03/2023 11/03/2023 पहा (235 KB)