बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
शासकीय आगार,जोडमोहा येथेहोणा-या लिलावाबाबत.

शासकीय आगार,जोडमोहा येथेहोणा-या लिलावाबाबत.

07/11/2023 21/11/2023 पहा (830 KB)
यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक १८ ऑक्टोंबर २०२३ ते १९ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

यवतमाळ वनविभागातील शासकीय आगार , जोडमोहा येथे दिनाक १८ ऑक्टोंबर २०२३ ते १९ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी शासकीय , आदिवासी व जंगल कामगार संसथेच्या इमारती मालाचा लिलावा बाबत.

13/10/2023 31/12/2023 पहा (1 MB)
संग्रहित