बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
यवतमाळ जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयातील भूमी अभिलेख स्कॅनिंग करणेसाठी इ- निविदा मागविणे बाबत

यवतमाळ जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयातील भूमी अभिलेख स्कॅनिंग करणेसाठी इ- निविदा मागविणे बाबत

29/06/2022 31/07/2022 पहा (656 KB)
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदनगर पंचायती मधील पात्र उमेदवारांची अनुकंपा गट- ड अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदनगर पंचायती मधील पात्र उमेदवारांची अनुकंपा गट- ड अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

24/06/2022 31/08/2022 पहा (4 MB)
नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२२

नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक २०२२

Municipal council General Election 2022

15/06/2022 14/07/2022 पहा (408 KB) परिशिष्ट – ८ 13.6.22 (2 MB) प्रसिध्दी पत्र 15.6.22 (479 KB) आर्णी प्रसिध्दी 15.6.22 (1 MB) आर्णी परिशीस्ट 2 15.6.22 (9 MB) वणी प्रसिध्दी 15.6.22 (1 MB) वणी परिशीस्ट 2 15.6.22 (3 MB) उमरखेड प्रसिध्दी (1 MB) उमरखेड परिशीस्ट 2 15.6.22 (6 MB) घाटंजी प्रसिध्दी १५.६.२२ (1 MB) घाटंजी परिशीस्ट 2 15.6.22 (6 MB) दारव्हा प्रसिध्दी १५.६.२२ (1 MB) दारव्हा परिशीस्ट 2 15.6.22 (1 MB) दिग्रस प्रसिध्दी १५.६.२२ (1 MB) दिग्रस परिशीस्ट 2 15.6.22 (3 MB) पुसद प्रसिध्दी १५.६.२२ (1 MB) पुसद परिशीस्ट 2 15.6.22 (7 MB) यवतमाळ प्रसिध्दी १५.६.२२ (2 MB) यवतमाळ परिशीस्ट 2 15.6.22 (6 MB) यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदनगर पंचायती मधील पात्र उमेदवारांची अनुकंपा गट- ड अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. (4 MB)
आझाद मैदान व पोस्टल ग्राउंड (समता मैदान) दि. १ जुलै २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधित भाड्याने देणे बंद राहील.

आझाद मैदान व पोस्टल ग्राउंड (समता मैदान) दि. १ जुलै २०२२ ते ३० सप्टेंबर २०२२ या कालावधित भाड्याने देणे बंद राहील.

14/06/2022 15/10/2022 पहा (305 KB)
यवतमाळ जिल्‍हयातील न.परिषद व न. पंचायत मधील पात्र अधिकारी व कर्मचा-यांच्‍या वारसास अनुकंपा तत्‍वावर नियुक्‍ती देण्‍याबाबत गट क सामाईक प्रतीक्षा सूची

यवतमाळ जिल्‍हयातील न.परिषद व न. पंचायत मधील पात्र अधिकारी व कर्मचा-यांच्‍या

वारसास अनुकंपा तत्‍वावर नियुक्‍ती देण्‍याबाबत गट क सामाईक प्रतीक्षा सूची

20/05/2022 30/06/2022 पहा (7 MB)
महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वस्‍तू व सेवाकर विभागामार्फत राबविल्‍या जाणा-या अभय योजना २०२२

महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या वस्‍तू व सेवाकर विभागामार्फत राबविल्‍या जाणा-या अभय योजना २०२२

19/05/2022 30/06/2022 पहा (250 KB)
सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता रेतीघाटाची सरकारी किंमतीचे लिलाव

11/04/2022 30/09/2022 पहा (1 MB) रेतीघाट लिलावाचे अटी व शर्ती (2) (5 MB) 6 Sand Ghat List (49 KB)
सन २०२२ या वर्षाच्‍या सार्वजनिक सुट्टया घोषीत 

सन २०२२ या वर्षाच्‍या सार्वजनिक सुट्टया घोषीत

14/03/2022 31/12/2022 पहा (1 MB)
वनजमीन-यवतमाळ मलनिस्‍सारण प्रकल्‍पासाठी मौ. पिंपळगांव वडगांव रोड आणि उमरसरा जि. यवतमाळ येथील २.९०४६ हे वनजमीन महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यवतमाळ यांना वळती करणेबाबत

वनजमीन-यवतमाळ

मलनिस्‍सारण प्रकल्‍पासाठी मौ. पिंपळगांव वडगांव रोड आणि उमरसरा जि. यवतमाळ येथील २.९०४६ हे वनजमीन महाराष्‍ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग यवतमाळ यांना वळती करणेबाबत

04/02/2022 31/08/2022 पहा (5 MB)
लसीकरणाची प्रभावी पणे अंमलबजावणी करणेबाबत

यवतमाळ जिल्‍हयात लसीकरण करीता होणा-या गर्दी तसेच गैरसोय होऊ नये व लसीकरणांची प्रभावी पणे अंमलबजावणी होण्‍याचे उद्देशाने नागरीकांना लसीकरण सोयीचे होण्‍याचे दृष्‍टीकोणातुन यवतमाळ जिल्‍हयाकरीता लसीकरण पोर्टल सुरू करण्‍यात आले असुन सदर पोर्टलची नागरीकांकरीता नोंदणी लिंक https://yavatmal.govvaccine.in/#/असुन जिल्‍हयातील नागरिकांना आवाहन करण्‍यात येते की सदर लिंकवर नोंदणी केल्‍यास आपणास आपल्‍या लसीकरणाचा दिनांक व वेळ SMS च्‍या माध्यमातुन कळविण्‍यात येणार आहे तरी सर्व नागरीकांनी सदर नोंदणी लिंकवर माहीती भरावी. जेणे करून लसीकरणाकरिता गैरसोय होणार नाही.

https://yavatmal.govvaccine.in/#/

22/06/2021 31/07/2022 पहा (20 KB)
खनिकर्म विभाग यवतमाळ – संबंधी माहितीचा अधीकार अधिनियम-२००५ अंतर्गत १ ते १७ मुद्यांची माहिती

खनिकर्म विभाग यवतमाळ – संबंधी माहितीचा अधीकार आदिनियम-२००५ अंतर्गत १ ते १७ मुद्यांची माहिती

21/08/2020 31/12/2022 पहा (3 MB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 पहा (351 KB)
संग्रहित