बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
भू. स. प्र. क्र. ०९/४७/२०२०-२१ मौजा- करंजी ता. केळापूर

भू. स. प्र. क्र. ०९/४७/२०२०-२१ मौजा- करंजी ता. केळापूर

07/05/2021 31/05/2021 पहा (1 MB)
भू.स.प्र.क्र. ०८/४७/२०२०-२१ मौजा-कठोडा ता. केळापूर

भू.स.प्र.क्र. ०८/४७/२०२०-२१ मौजा-कठोडा ता. केळापूर

07/05/2021 31/05/2021 पहा (1 MB)
यवतमाळ जिल्हयामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 25(3)अन्वये विशेष सहायाक सरकारी अभियोक्ता यांचे तातपुरत्या स्वरुपात पॅनल तयार करणेबाबत

यवतमाळ जिल्हयामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 25(3)अन्वये विशेष सहायाक सरकारी अभियोक्ता यांचे तातपुरत्या स्वरुपात पॅनल तयार करणेबाबत

07/05/2021 31/05/2021 पहा (464 KB)
कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी ए.एन.एम यांची गुणवत्ता यादी
कोविड १९ अंतर्गत कंत्राटी ए.एन.एम यांची गुणवत्ता यादी 
05/05/2021 05/06/2021 पहा (568 KB)
विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र/ अपात्र यादी

विशेष सहायक सरकारी अभियोक्ता यांची पात्र/ अपात्र यादी

05/05/2021 06/07/2021 पहा (3 MB)
आठ वाळू/ रेतीघाटांची फेरलिलावांची जाहीर सुचना

आठ वाळू/ रेतीघाटांची फेरलिलावांची जाहीर सुचना

11/02/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. झरी

अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. झरी

30/12/2020 30/06/2021 पहा (7 MB)
अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. राळेगाव

अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. राळेगाव

30/12/2020 30/06/2021 पहा (6 MB)
अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. मारेगाव

अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. मारेगाव

30/12/2020 30/06/2021 पहा (4 MB)
अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. माहागाव

अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. माहागाव

30/12/2020 30/06/2021 पहा (5 MB)
अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. कळंब

अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. कळंब

30/12/2020 30/06/2021 पहा (3 MB)
अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. बाभुळगाव

अंतिम प्रभाग रचनेचा मसुदा न. प. बाभुळगाव

30/12/2020 30/06/2021 पहा (4 MB)
वाळुघाट लिलाव जाहिर सुचना यवतमाळ जिल्हा

वाळुघाट लिलाव जाहिर सुचना यवतमाळ जिल्हा

30/12/2020 30/09/2021 पहा (2 MB)
मा. जिल्‍हाधिकारी यवतमाळ यांचे भाडे तत्‍वावरील वाहनाचे आदेश

मा. जिल्‍हाधिकारी यवतमाळ यांचे भाडे तत्‍वावरील वाहनाचे आदेश

01/09/2020 31/07/2021 पहा (2 MB)
अंतिम जिल्‍हा सर्वेक्षण अहवाल – २०२० (खनिकर्म विभाग)

अ. खाण वा नदी पात्र खाण

ब. इतर खनिजे

क. कोललाईम स्‍टोन आणि डोलोमाईट खनिजे

06/07/2020 30/09/2021 पहा (8 MB)
पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – (जि. का.)  

पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७ मधील विविध विभागाची माहिती – पी. आय. एल. क्रं.३४/२०१७  यामध्‍ये यवतमाळ  जिल्‍हयातील विभागांंतर्गत कलम १८ (विवरणपत्र २)  व  लाेेेकअदालतीमधील प्रकरणांंची माहिती (विवरणपत्र ५) –  (जि. का.)

15/06/2018 31/12/2021 पहा (245 KB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
संग्रहित