बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

यवतमाळ जिल्‍हयातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट  ड संवर्गातील उमेदवारांची  दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ वर आधारित दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील पात्र उमेदवारांची अ‍ंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

12/06/2023 11/06/2024 पहा (1 MB)
नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क व गट ड संवर्गातील उमेदवारांची अंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

यवतमाळ जिल्‍हयातील सर्व नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील गट क  संवर्गातील उमेदवारांची  दिनांक ०१ जानेवारी २०२३ वर आधारित दिनांक ०१ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीतील पात्र उमेदवारांची अ‍ंतिम प्रतिक्षासुची प्रसिध्‍द करणेबाबत

12/06/2023 11/06/2024 पहा (1 MB)
वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (प्रकल्‍प अधिकारी, एकात्मिक आ‍दिवासी प्रकल्‍प कार्यालय, पांढरकवडा )

वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (अनु क्र. ०१ ते ४२६)

03/04/2023 31/03/2024 पहा (10 MB)
वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी (प्रकल्‍प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्‍प कार्यालय, पांढरकवडा)

वैयक्तिक वनहक्‍क धारकाची यादी( अनु क्र. ४२७ ते ७९७)

03/04/2023 31/03/2024 पहा (9 MB)
लोकशाही दिन आदेश दोन

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (१६ जानेवारी २०१४)

16/01/2014 31/12/2030 पहा (127 KB)
लोकशाही दिन आदेश भाग एक

तालुका, जिल्हा स्तरावरील लोकशाही दिन अंमलबजावणी बाबत आदेश (२६ सप्टेबर २०१२)

26/09/2012 31/12/2030 पहा (351 KB)
संग्रहित