बंद

विविध विभागाकरिता  वेळोवेळी / ऐनवेळी लागणाऱ्या  छपाई,स्पायलर बाईंडिंग,   स्टेशनरी, झेरॉक्स, संगणक दुरुस्ती इत्यादि वस्तूंचे वार्षिक खरेदीचे दरपत्रक – (जि .का.)

विविध विभागाकरिता  वेळोवेळी / ऐनवेळी लागणाऱ्या  छपाई,स्पायलर बाईंडिंग,   स्टेशनरी, झेरॉक्स, संगणक दुरुस्ती इत्यादि वस्तूंचे वार्षिक खरेदीचे दरपत्रक – (जि .का.)
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
विविध विभागाकरिता  वेळोवेळी / ऐनवेळी लागणाऱ्या  छपाई,स्पायलर बाईंडिंग,   स्टेशनरी, झेरॉक्स, संगणक दुरुस्ती इत्यादि वस्तूंचे वार्षिक खरेदीचे दरपत्रक – (जि .का.)

विविध विभागाकरिता वेळोवेळी/ऐनवेळी लागणाऱ्या छपाई,स्पायलर बाईंडिंग,स्टेशनरी, झेरॉक्स, संगणक दुरुस्ती इत्यादि वस्तूंचे वार्षिक खरेदीचे दरपत्रक – (जि .का.)

12/06/2019 15/06/2019 पहा (2 MB)