बंद

नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ०२/४७/२०१७-१८ मौजा किन्‍ही ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. २९/०५/२०१९

नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ०२/४७/२०१७-१८ मौजा किन्‍ही ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. २९/०५/२०१९
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ०२/४७/२०१७-१८ मौजा किन्‍ही ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. २९/०५/२०१९

नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ०२/४७/२०१७-१८ मौजा किन्‍ही ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. २९/०५/२०१९

27/06/2019 01/07/2019 पहा (581 KB)