बंद

लोकशाही दिन

Filter Document category wise

फिल्टर

लोकशाही दिन
शीर्षक तारीख View / Download
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रार यादी 24/02/2023 पहा (8 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ४ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी 24/02/2023 पहा (3 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील ३ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी 24/02/2023 पहा (7 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील २ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी 24/02/2023 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील १ जानेवारी २०२३ रोजी लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी क्र. २ (पान क्र. ०१ ते ९०) 24/02/2023 पहा (5 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील १ जानेवारी २०२३ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी क्र. १ (पत्र क्र. ०१ ते ९०) 24/02/2023 पहा (5 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी २ (पत्र क्र. ०१ ते १४३) 09/02/2023 पहा (8 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाहीचा अहवाल यादी १ (पत्र क्र. ०१ ते १३०) 09/02/2023 पहा (7 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारी यादी ५ (पत्र क्र. ०१ ते १०८) 09/02/2023 पहा (9 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारी यादी ४ (पत्र क्र. ०१ ते १०५) 09/02/2023 पहा (8 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारी यादी ३ (पत्र क्र. ०१ ते ६०) 09/02/2023 पहा (7 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारी यादी २ (पत्र क्र. ०१ ते ७०) 09/02/2023 पहा (8 MB)
लोकशाही दिन विभाग (जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ) येथील माहे डिसेंबर २०२२ मध्‍ये लोकशाही दिनात प्राप्‍त तक्रारी यादी १ (पत्र क्र. ०१ ते ७०) 09/02/2023 पहा (8 MB)