जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
स्‍वीय सहायक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक (दि. ०१/०१/२०१९) तात्पुरती – अमरावती विभाग 05/02/2019 डाउनलोड(2 MB)
निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (दि. ०१/०१/२०१९) तात्पुरती – अमरावती विभाग 05/02/2019 डाउनलोड(5 MB)
शिपाई (दि. ०१/०४/२०१९) अंतिम – महसूल विभाग 01/04/2019 डाउनलोड(3 MB)
वाहन चालक (दि. ०१/०४/२०१९) अंतिम – महसूल विभाग 01/04/2019 डाउनलोड(769 KB)
मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१६) तात्पुरती – महसूल विभाग 07/06/2018 डाउनलोड(3 MB)
अव्‍वल कारकून (दि. ०१/०१/२०१९) तात्पुरती – महसूल विभाग 31/01/2019 डाउनलोड(2 MB)
तहसीलदार (दि. ०१/०१/२००४ ते ३१/१२/२०१०) तात्पुरती – महसूल विभाग 16/03/2018 डाउनलोड(890 KB)
उपजिल्हाधिकारी (दि. ०१/०१/२००१ ते ३१/१२/२००३) प्रारूप – महसूल विभाग 07/06/2018 डाउनलोड(311 KB)
कनिष्ठ लिपिक (दि. ०१/०१/२०१८) अंतिम – जि.का. 04/06/2018 डाउनलोड(7 MB)
अवल कारकून (दि. ०१/०१/२०१८) अंतिम – जि.का. 04/06/2018 डाउनलोड(3 MB)
मंडळ अधिकारी (दि. ०१/०१/२०१८) अंतिम – जि. का. 23/05/2018 डाउनलोड(3 MB)