बंद

अनुकंपा सूची

Filter Document category wise

फिल्टर

अनुकंपा सूची
शीर्षक तारीख View / Download
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी गट ड संवर्गाची अंतिम सामायिक अनुकंपा जेष्टता सूची दिनांक ०१.०७.२०२३ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी गट क संवर्गाची अंतिम सामायिक अनुकंपा जेष्टता सूची दिनांक ०१.०७.२०२३ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२३ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२3 या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (6 MB)
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद / नगर पंचायत मधील गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची यादी दिनाक ०१ /०१/२०२३ वर आधारितदिनाक ०१/०१/२०२३ ते दिनाक ३१/१२/२०२२ या कालावधी मधील पात्र उमेदवारांची सुधारित सामाईक प्रारूप प्रतीक्षसुची प्रसिध्द करणे बाबत 23/05/2023 पहा (5 MB)
गट क संवर्गाची महसुल विभागाची व यवतमाळ जिल्‍हयाची सामायीक अनुकंपा प्रतिक्षा सुची दिनांक ०१.०१.२०२३ चे स्थितीवरील 28/04/2023 पहा (4 MB)
गट ड संवर्गाची महसुल व यवतमाळ जिल्‍हयाची सामायीक अनुकंपा प्रतिक्षा सुची दिनांक ०१.०१.२०२३ चे स्थितीवरील 28/04/2023 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत. 11/07/2022 पहा (3 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत. 11/07/2022 पहा (8 MB)
जिल्हावधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत. 11/07/2022 पहा (2 MB)
जिल्हावधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत 11/07/2022 पहा (659 KB)
यवतमाळ जिल्‍हयातील नगर परिषद व नगर पंचायत कर्मचा-यांच्‍या वारसांस अनुकंपा तत्‍वावर नियुक्‍ती देण्‍याबाबतची सामाईक प्रतिक्षा सूची 11/03/2022 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत 01/01/2022 पहा (1 MB)
जिल्हावधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत 01/01/2022 पहा (6 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत 01/01/2022 पहा (5 MB)
जिल्हावधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी महसुल विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची प्रसिद्ध करणेबाबत 01/01/2022 पहा (2 MB)
जिल्‍हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ येथे ठेवण्‍यात येणारी सामायिक अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दि. ०१.०७.२०२१या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षा सूची 02/08/2021 पहा (4 MB)