अनुकंपा सूची

अनुकंपा सूची
शीर्षक तारीख View / Download
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 03/08/2019 पहा (971 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) प्रतिक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 03/08/2019 पहा (1,020 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 03/08/2018 पहा (253 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 03/08/2018 पहा (4 MB)