अनुकंपा सूची

अनुकंपा सूची
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) प्रतीक्षा सूची (महसूल) – जि.का. 11/03/2019 डाउनलोड(1 MB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) प्रतीक्षा सूची (सामाईक) – जि.का. 26/03/2019 डाउनलोड(967 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-क) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 02/06/2018 डाउनलोड(384 KB)
अनुकंपा उमेदवारांची (गट-ड) जेष्ठता सूची (सामाईक) – जि.का. 02/06/2018 डाउनलोड(86 KB)