बंद

सांख्यिकीय

तहसील निहाय सांख्यिकीय माहिती

 यवतमाळ

 • क्षेत्रफळ ११३७ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र २९८ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ७२७ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १५२ (स्थापित – १२९, उजाड – १८)
 • एकूण लोकसंख्या ३३९४५८ (पुरुष – १७५८१४, स्त्री – १६३६४४)
 • बालकांची संख्या ४४४०८ (मुले – २३२६२, स्त्री – २११४६)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९५३
 • साक्षरता २४०६८५ (पुरुष – १३४७९८, स्त्री – १०५८८७)
 • सरासरी पर्जन्यमान ९९९.८ मी.मी.
 • कुटुंबे ५३०००
 • शेतकरी १५४
 • शेत मजूर ३७२
 • अनु. जाती शेतमजूर ३२०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर ५९०००

 बाभूळगाव

 • क्षेत्रफळ ५६८ चौ.कि.मी.
 • कृषिक्षेत्र ४६७ चौ.कि.मी.
 • वनक्षेत्र २७ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १२७ (स्थापित – १०५, उजाड – २२)
 • एकूण लोकसंख्या ८९१३० (पुरुष – ४५८८७, स्त्री – ४३२४३)
 • बालकांची संख्या ११४८० (मुले – ५८९७, मुली – ५५८३)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४२
 • साक्षरता ५९०६३ (पुरुष – ३३४३१, स्त्री – २५६३२)
 • सरासरी पर्जन्यमान ९९९.८ मी.मी.
 • कुटुंबे १७०००
 • शेतकरी ९२
 • शेतमजूर २४८
 • अनु. जाती शेतमजूर ११०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर१७०००

आर्णी

 • क्षेत्रफळ ७६७ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ६३१ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १०३ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १११ (स्थापित – १०६, विस्थापित – ०५)
 • एकूण लोकसंख्या १३९७८६ (पुरुष – ७२०६२, स्त्री – ६७७२४)
 • बालकांची संख्या २१५९२ (मुले – १११९३, मुली – १०३९९)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४० स्त्रिया प्रती १००० पुरुष
 • साक्षरता ८२८७३ (पुरुष – ५०१७२, स्त्री – ३२७०१)
 • सरासरी पर्जन्यमान ८५५.८ मी.मी.
 • कुटुंबे
 • शेतकरी २२०६९
 • शेत मजूर ३२२६५
 • अनु. जाती शेत मजूर १०९४६
 • अनु. जमाती शेत मजूर २५९०३

दारव्हा

 • क्षेत्र ८७७ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ७१५ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १०७ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १४६ (स्थापित – १३४ , उजाड – १३)
 • एकूण लोकसंख्या १७३४५२ (पुरुष – ८९३८८, स्त्री – ८४०६४)
 • बालकांची संख्या २५२६३ (मुले – १३००६, मुली – १२२५७)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४०
 • साक्षरता ११४७९२ (पुरुष – ६६५०५ , स्त्री – ४८२८७)
 • सरासरी पर्जन्यमान ८५०.८ मी.मी.
 • कुटुंबे ३१०००
 • शेतकरी १५३
 • शेत मजूर ३८९
 • अनु. जाती शेतमजूर २१०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर १७०००

नेर

 • क्षेत्रफळ ६८१ चौ.कि.मी.
 • ५८२ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र ४७ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १२१ (स्थापित – ९१, उजाड – ३०)
 • एकूण लोकसंख्या ११०३३७ (पुरुष – ५६८७०, स्त्री – ५३४६७)
 • बालकांची संख्या १५४६८ (मुले – ७९५९, मुली – ७५०९)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४०
 • साक्षरता ७४२०० (पुरुष – ४२६२७, स्त्री – ३१५७३)
 • सरासरी पर्जन्यमान ८०७.६ मी.मी.
 • कुटुंबे २००००
 • शेतकरी ९५
 • शेत मजूर २६३
 • अनु. जाती शेतमजूर १९०००
 • अनु. जमाती शेत मजूर १००००

पुसद

 • क्षेत्रफळ ११७६ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ७६३ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र २१९ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १८९ (स्थापित – १७०, उजाड – १२)
 • एकूण लोकसंख्या २८५२२६ (पुरुष – १४७३०६, स्त्री – १३७९२०)
 • बालकांची संख्या ४६०९३ (मुले – २३८१९, मुली – २२२७४)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९३६
 • साक्षरता १७३२५३ (पुरुष – १०५१६९, स्त्री – ६८०८४)
 • सरासरी पर्जन्यमान ८३४.८ मी.मी.
 • कुटुंबे ४४०००
 • शेतकरी २८१
 • शेत मजूर ४८३
 • अनु. जाती शेतमजूर २३०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर ३९०००

दिग्रस

 • क्षेत्र ५८३ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ३९३ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १०६ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे ८२ (स्थापित – १४३, उजाड – ४)
 • एकूण लोकसंक्या १३४८९३ (पुरुष – ६९८२३, स्त्री – ६५०७०)
 • बालकांची संख्या २१०९७ (मुले – १०९८३, मुली – १०११४)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९३२
 • साक्षरता ८१९६९ (पुरुष – ४९१६०, स्त्री – ३२८०९)
 • सरासरी पर्जन्यमान ८५५.८ मी.मी.
 • कुटुंबे ४००००
 • शेतकरी २०५
 • शेत मजूर ५०६
 • अनु. जाती शेतमजूर १९०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर ३५०००

उमरखेड

 • क्षेत्र १२३८ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ५९४ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र ४८७ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १५७ (स्थापित – १२८, उजाड – ३०)
 • एकूण लोकसंख्या २२२७४० (पुरुष – ११४६२८, स्त्री – १०८११२)
 • बालकांची संख्या ३४९९९ (मुले – १७८५६, मुली – १७१४३)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४३
 • साक्षरता १३५६४९ (पुरुष – ८२१०९, स्त्री – ५३५४०)
 • सरासरी पर्जन्यमान ९०४.३ मी.मी.
 • कुटुंबे ३४०००
 • शेतकरी २३२
 • शेत मजूर ४२९
 • अनु. जाती शेतमजूर ३००००
 • अनु. जमाती शेतमजूर ३३०००

महागाव

 • क्षेत्र ९१६ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ६२९ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १९९ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे ११६ (स्थापित – ११०, उजाड – ४)
 • एकूण लोकसंख्या १५८२३२ (पुरुष – ८१७९७ , स्त्री – ७६४३५)
 • बालकांची संख्या २७२७३ (मुले – १४०४६, मुली – १३२२७)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९३४
 • साक्षरता ८८०१९ (पुरुष – ५४७७७, स्त्री – ३३२४२)
 • सरासरी पर्जन्यमान ९०४.३ मी.मी.
 • कुटुंबे २५०००
 • शेतकरी १९२
 • शेतमजूर ३४२
 • अनु. जाती शेतमजूर १४०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर २००००

केळापूर

 • क्षेत्र ८२० चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ६६० चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र ९० चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १४१ (स्थापित – १३४, उजाड – १७)
 • एकूण लोकसंख्या १४०९४४(पुरुष – ७१७०६, स्त्री – ६९२३८)
 • बालकांची संख्या २००६५ (मुले – १०३०६, मुली – ९७६९)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९६६
 • साक्षरता ८३५७० (पुरुष – ४९३०५, स्त्री – ३४२६५)
 • सरासरी पर्जन्यमान ११००.५ मि.मी.
 • कुटुंबे २६०००
 • शेतकरी १३९
 • शेत मजूर ३०५
 • अनु. जाती शेतमजूर ९०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर ४६०००

झरी जामणी

 • क्षेत्र ७५१ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ५०२ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १४९ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १२८ (स्थापित – १०६, उजाड – १२२)
 • एकूण लोकसंख्या ७२१५५ (पुरुष – ३६६०६, स्त्री – ३५५४९)
 • बालकांची संख्या १०११० (मुले – ५२२८, मुली – ४८८२)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९७१
 • साक्षरता ४१०२६ (पुरुष – २६६०९, स्त्री – १६४१७)
 • सरासरी पर्जन्यमान १०४०.५ मी.मी.
 • कुटुंबे १३१६०
 • शेतकरी १२२२७
 • शेतमजूर ३९६०
 • अनु. जाती शेतमजूर ४३६४
 • अनु. जमाती शेतमजूर २६०४४

घाटंजी

 • क्षेत्र ९६९ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ६७९ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १९६ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १२२ (स्थापित – १३७, उजाड – २०)
 • एकूण लोकसंख्या १२५१६७ (पुरुष – ६४१९१, स्त्री – ६०९७६)
 • बालकांची संख्या १८३३९ (मुले – ८९९९, मुली – ९३४०)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९५०
 • साक्षरता ७७०५६ (पुरुष – ४५६२४ , स्त्री – ३१४३२)
 • सरासरी पर्जन्यमान ११००.५ मी.मी.
 • कुटुंबे २७०००
 • शेतकरी २०५
 • शेत मजूर ३५१
 • अनु. जाती शेतमजूर ११०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर ४२०००

राळेगाव

 • क्षेत्रफळ ७९३ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ५६३ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र ६९ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १३३ (स्थापित – ११३, उजाड – २०)
 • एकूण लोकसंख्या १०४६०७ (पुरुष – ५३९३२, स्त्री – ५०६७५)
 • बालकांची संख्या १४६८८ (मुले – ७५५३, मुली – ७१३५)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४०
 • साक्षरता ६५८१५ (पुरुष – ३८२७८, स्त्री – २७५२८)
 • सरासरी पर्जन्यामंत ११००.५ मी.मी.
 • कुटुंबे २००००
 • शेतकरी १३६
 • शेत मजूर २७०
 • अनु. जाती शेतमजूर ७०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर २९०००

कळंब

 • क्षेत्रफळ ७४९ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ५११ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १०९ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १४३ (स्थापित – १२३ , उजाड – १८)
 • एकूण लोकसंख्या ९५८२० (पुरुष – ४९०७५, स्त्री – ४६७४५)
 • बालकांची संख्या १२८७८ (मुले – ६६०६, मुली – ६२७२)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९५३
 • साक्षरता ५९२१७ (पुरुष – ३४८०७, स्त्री – २४४१०)
 • सरासरी पर्जन्यमान ९९९.८ मिमी
 • कुटुंबे १७०००
 • शेतकरी ११६
 • शेतमजूर २५१
 • अनु. जाती शेतमजूर ८०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर २८०००

वणी

 • क्षेत्रफळ ९२४ चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ६९४ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र ८७ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे १६२ (स्थापित – १४०, उजाड – २२)
 • एकुण लोकसंख्या १९३६७७ (पुरुष – ९९८३५, स्त्री – ९३८४२)
 • बालकांची संख्या २४९४२ (मुले – १२९१४, मुली – १२०७८)
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण ९४०
 • साक्षरता १३३२१६ (पुरुष – ७५८७२, स्त्री – ५७३५४)
 • सरासरी पर्जन्यमान १०४०.५ मी.मी.
 • कुटुंबे ३३०००
 • शेतकरी १९६
 • शेतमजूर २३५
 • अनु. जाती शेतमजूर १६०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर २३०००

मारेगाव

 • क्षेत्रफळ ५७० चौ.कि.मी.
 • कृषी क्षेत्र ५३७ चौ.कि.मी.
 • वन क्षेत्र १२ चौ.कि.मी.
 • एकूण गावे ११५ (स्थापित – १८९, उजाड – ४२)
 • एकूण लोकसंख्या ७४८५८ (पुरुष – ३८१९७, स्त्री – ३६६६१)
 • बालकांची संख्या १०६८५ (मुले – ५४८७, मुली – ५१९८)
 • स्त्री -पुरुष प्रमाण ९६०
 • साक्षरता ४५६३७ (पुरुष – २६७१८, स्त्री – १८९१९)
 • सरासरी पर्जन्यमान १०४०.५ मी.मी.
 • कुटुंबे २६०००
 • शेतकरी २३७
 • शेतमजूर ३१४
 • अनु. जाती शेतमजूर ७०००
 • अनु. जमाती शेतमजूर ४८०००