बंद

महत्वाचे दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हाधिकारी कार्यालय  (एस.टी.डी कोड 07232)

 

 • जिल्हाधिकारी – 242501 (कार्यालय) / 242301 (घर)
 • अप्पर जिल्हाधिकारी – 242383 (कार्यालय) / 245462 (घर)
 • निवासी उपजिल्हाधिकारी – 242488 (कार्यालय) / 244250 (घर)
 • जिल्हा सूचना-विज्ञान अधिकारी (एन.आय.सी.) – 242538
 • जिल्हा पुरवठा अधिकारी – 242246 (कार्यालय) / 244414 (घर)
 • जिल्हा नियोजन अधिकारी – 243384 (कार्यालय) / 242263 (घर)
 • उप निवडणूक अधिकारी – 242105
 • जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी – 244779
 • उप जिल्हाधिकारी (रो.ह.यो.) – 242697
 • जिल्हा खनिकर्म अधिकारी – 240829
 • अधीक्षक, जिल्हाधिकारी कार्यालय – 242303
 • सहा. संचालक, अल्पबचत – 242034
 • जिल्हा कोषागार अधिकारी – 242495
 • अधीक्षक, भूमी अभिलेख – 244902
 • उप अधीक्षक, भूमी अभिलेख,यवतमाळ तालुका – 242243
 • अतिरिक्त निबंधक, यवतमाळ – 242189
 • नगर रचना अधिकारी – 243102

उपविभागीय कार्यालय दूरध्वनी क्रमांक

 

 • उपविभागीय कार्यालय, यवतमाळ : 07232 – 244237 (कार्यालय) / 242462 (घर)
 • उपविभागीय कार्यालय, दारव्हा : 07238 – 254162 (कार्यालय) / 254243 (घर)
 • उपविभागीय कार्यालय, पुसद : 07233 – 246074 (कार्यालय) / 246073 (घर)
 • उपविभागीय कार्यालय, उमरखेड : 07231 – 237238 (कार्यालय)
 • उपविभागीय कार्यालय, केळापूर : 07235 – 227530 (कार्यालय) / 227440 (घर)
 • उपविभागीय कार्यालय, वणी : 07239 – 225356 (कार्यालय) / 225026 (घर)
 • उपविभागीय कार्यालय, राळेगाव : 07202 – 225140 (कार्यालय)

तहसिल कार्यालये दूरध्वनी क्रमांक

 

 • तहसील कार्यालय, यवतमाळ : 07232-238194 (कार्यालय) / 244654 (घर)
 • तहसील कार्यालय, बाभूळगाव : 07203-270524 (कार्यालय) / 270542 (घर)
 • तहसील कार्यालय, आर्णी : 07234-266680 (कार्यालय) / 266260 (घर)
 • तहसील कार्यालय. कळंब  : 07201-226140 (कार्यालय) / 226141 (घर)
 • तहसील कार्यालय, दारव्हा : 07238-254152 (कार्यालय) / 254155 (घर)
 • तहसील कार्यालय, दिग्रस : 07234-222103 (कार्यालय) / 222102 (घर)
 • तहसील कार्यालय, नेर : 07238-267763 (कार्यालय) / 267716 (घर)
 • तहसील कार्यालय, पुसद : 07233-246032 (कार्यालय) / 246242 (घर)
 • तहसील कार्यालय, उमरखेड : 07231-237217 (कार्यालय) / 237230 (घर)
 • तहसील कार्यालय, महागाव : 07236-222238 (कार्यालय) / 222239 (घर)
 • तहसील कार्यालय, केळापूर : 07235-227408 (कार्यालय) / 227549 (घर)
 • तहसील कार्यालय, राळेगाव : 07202-225254 (कार्यालय) / 225256 (घर)
 • तहसील कार्यालय, घाटंजी : 07230-227209 (कार्यालय) / 227210 (घर)
 • तहसील कार्यालय, वणी : 07239-225062 (कार्यालय) / 225154 (घर)
 • तहसील कार्यालय, मारेगाव : 07237-227243 (कार्यालय) / 237238 (घर)
 • तहसील कार्यालय, झरी जामणी : 07237-236504 (कार्यालय)

तालुका निहाय मंडळ, गावे तसेच मंडळ अधिकारी, तलाठी यांची माहिती

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दूरध्वनी क्रमांक

जिल्हा परिषद  पंचायत समिती  नगर परिषद
 • अध्यक्ष – 242442 / 242444 (घर)
 • उपाध्यक्ष – 244279 / 242191 (घर)
 • सभापती (बांधकाम)  – 244283 / 242284 (घर)
 • सभापती (आरोग्य व शिक्षण) – 244282 / 242571 (घर)
 • सभापती (समाज कल्याण) – 244915 / 242411 (घर)
 • सभापती (बाल कल्याण) – 245168 / 242292 (घर)
 • मुख्य कार्यकारी अधिकारी – 244251 / 242268 (घर)
 • अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी – 239525 / 239124 (घर)
 • उप कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) – 244471 / 242468 (घर)
 • उप कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) – 245249 / 244850 (घर)
 • उप कार्यकारी अधिकारी (बाल कल्याण) – 245318 / 242758
 • प्रकल्प अधिकारी (जि. ग्रा. वि.यं.) – 245152 / 243153 (घर)
 • मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी – 244962 / 242272 (घर)
 • कार्यकारी अभियंता (बांधकाम-१) – 242401 / 244404 (घर)
 • कार्यकारी अभियंता (बांधकाम-२) – 242385 / 245383 (घर)
 • कार्यकारी अभियंता (जल सिंचन) – 245258 / 244773 (घर)
 • जिल्हा आरोग्य अधिकारी – 242298 / 242382 (घर)
 • जिल्हा पशुधन अधिकारी  -242203
 • शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) – 244295 / 244742 (घर)
 • शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) – 243925 / 250066 (घर)
 • जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी – 244463
 • कृषी अधिकारी – 244039
 • गट विकास अधिकारी, यवतमाळ : 07232-244286
 • गट विकास अधिकारी, बाभूळगाव : 07203-270534
 • गट विकास अधिकारी, कळंब : 07201-226122
 • गट विकास अधिकारी, राळेगाव : 07202-225233
 • गट विकास अधिकारी, घाटंजी : 07230-227146
 • गट विकास अधिकारी, वणी : 07239-225080
 • गट विकास अधिकारी, दारव्हा : 07238-254157
 • गट विकास अधिकारी, मारेगाव : 07237-237224
 • गट विकास अधिकारी, नेर : 07238-267738
 • गट विकास अधिकारी, दिग्रस : 07234-220002
 • गट विकास अधिकारी, पुसद : 07233-246005
 • गट विकास अधिकारी, उमरखेड  : 07231-237135
 • गट विकास अधिकारी, महागाव : 07236-222228
 • गट विकास अधिकारी, केळापूर : 07235-227424
 • गट विकास अधिकारी, आर्णी : 07234-266661
 • गट विकास अधिकारी, झरी जामणी : 07237-236611
 • अध्यक्ष, न.प., यवतमाळ : 07232-244768 / 245786
 • अध्यक्ष, न.प., वणी : 07239-225064 / 226054
 • अध्यक्ष, न.प., दारव्हा : 07238-254278 / 254101
 • अध्यक्ष, न.प., दिग्रस : 07234-222059 / 222555
 • अध्यक्ष, न.प., पुसद : 07233-246107 / 246108
 • अध्यक्ष, न.प., उमरखेड : 07231-230750
 • अध्यक्ष, न.प., घाटंजी : 07230-227174
 • अध्यक्ष, न.प., पांढरकवडा : 07235-227463 / 227564
 • अध्यक्ष, न.प., नेर : 07238-268000
 • मुखायाधिकारी, न.प., यवतमाळ : 07232-244037 / 244285
 • मुखायाधिकारी, न.प., वणी : 07239-225058 / 225163
 • मुखायाधिकारी, न.प., दारव्हा : 07238-254278 / 254258
 • मुखायाधिकारी,न.प., दिग्रस : 07234-222059 / 222193
 • मुखायाधिकारी, न.प., पुसद : 07233-246009 / 246109
 • मुखायाधिकारी, न.प., उमरखेड : 07231-228867 / 237465
 • मुखायाधिकारी, न.प., घाटंजी : 07230-227126 / 227170
 • मुखायाधिकारी, न.प., पांढरकवडा : 07235-227563 / 227831

इतर शासकीय कार्यालये / अधिकारी / कर्मचा-यांचे दूरध्वनी क्रमांक

 

 • जिल्हा शल्य चिकित्सक, शासकीय रुग्णालय, यवतमाळ : 07232-243156
 • मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) यवतमाळ : 07232-242894
 • राज्य उपायुक्त वस्तू व सेवा कर कार्यालय, यवतमाळ : 07232-242260
 • अधीक्षक, कृषी विभाग, यवतमाळ : 07232-245338
 • जिल्हा समाज कल्याण कार्यालय : 07232-242035
 • उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय : 07232-241700
 • अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क : 07232-244256
 • उप निबंधक (तिकिटे व नोंदणी) यवतमाळ : 07232-242521
 • मुख्य डाकघर, यवतमाळ : 07232-243263
 • कार्यकारी अभियंता, सां.बां.विभाग, यवतमाळ : 07232-243228
 • कृषी उत्पन्न बाजार समिती, यवतमाळ : 07232-244916
 • रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालय : 07232-244395
 • वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक कार्यालय भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यवतमाळ : 07232-244689
 • जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय : 07232-244460
 • जिल्हा सांखिकी कार्यालय : 07232-244276
 • जिल्हा उद्दोग केंद्र : 07232-244022
 • यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ जलसंपदा विभाग : 07232-242135
 • सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यवतमाळ : 07232-242206
 • यांत्रिक विभाग (सा.बां.), यवतमाळ : 07232-243228
 • जिल्हा सैनिक कल्याण अधि. : 07232-245273
 • पोलीस उपअधिक्षक अँटी करप्शन ब्युरो कार्यालय, यवतमाळ : 07232-244002
 • अधिक्षक, जिल्हा कारागृह(जेल) यवतमाळ : 07232-244326
 • उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, यवतमाळ : 07232-242093
 • वजने व मापे विभाग, यवतमाळ : 07232-242157
 • अधिक्षक अभियंता,महा.राज्य.विद्दुत वितरण कंपनी,यवतमाळ : 07232-244316
 • विभागीय नियंत्रक म.राज्य परिवहन,महामंडळ यवतमाळ : 07232-245142
 • शासकीय तंत्रनिकेतन, यवतमाळ : 07232-243278
 • आयकर कार्यालय, यवतमाळ : 07232-244450
 • शासकीय औद्दोकिक प्रशिक्षण संस्था, यवतमाळ : 07232-243108
 • अधिक्षक अभियंता, पाटबंधारे वृत्त यवतमाळ : 07232-242135
 • यवतमाळ प्रकल्प बांधकाम विभाग यवतमाळ : 07232-242794
 • कार्यकारी अभियंता, बेंबळा प्रकल्प विभाग,यवतमाळ : 07232-242619
 • कार्यकारी अभियंता, निम्न पैनगंगा प्रकल्प विभाग यवतमाळ : 07232-242321
 • कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तर यवतमाळ (जलसंधारन) : 07232-242232
 • इतर शासकीय अधिकारी / कर्मचा-यांचे दूरध्वनी क्रमांक
 • महाराष्ट्र राज्य विद्दुत वितरण कंपनी मर्या.
 • भारत संचार निगम लि.
 • जिल्हा न्यायालय व इतर न्यायालये