बंद

भूसंपादन (रेल्वे व इतर)

वर्धा-नांदेड प्रस्तावित रेल्वे मार्गाकरिता आवश्यक भूसंपादन प्रक्रीये संबंधित विविध अधिसूचना व इतर जाहीर प्रसिद्धी

  • प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा नकाशा

उपजिल्‍हाधिकारी (भूसंपादन)लसिका क्र.२, यवतमाळ यांचे कार्यालयातील मंजूर निवाडे 

१.  भू सं प्र.क्र. १५/४७/२०२०-२१ मौजा कोथुर्ली (२८.०४.२०२३)

२.  भू सं प्र.क्र. २/४७/२०२०-२१  मौजा फेट्री ता.दिग्रस (२८.०४.२०२३)

३.  भू सं प्र.क्र. १६/४७/२०२०-२१ मौजा सिंधी ता.मारेगाव (२८.०४.२०२३)

४.  भू सं प्र.क्र. १७/४७/२०२०-२१ मौजा रामेश्‍वर ता मारेगाव (२८.०४.२०२३)

५.  भू सं प्र.क्र. १३/४७/२०२०-२१ मौजा कोची ता राळेगाव (२८.०४.२०२३)

उपजिल्‍हाधिकारी (भूसंपादन) बेंबळा प्रकल्‍प, यवतमाळ यांचे कार्यालयातील मंजूर निवाडे

१. भू सं प्र.क्र १७/४७/२००८-२००९ मौजा वाठोडा ता राळेगाव (२८.०४.२०२३)

२. भू सं प्र.क्र २/४७/२०११-२०१२ मौजा दिघी ता बाभुळगाव (२८.०४.२०२३)

३. भू सं प्र.क्र १/४७/२०१२-२०१३ मौजा डेहणी ता बाभुळगाव (२८.०४.२०२३)

४. भू सं प्र.क्र १/४७/२०१७-२०१८ मौजा  कोपरा ता राळेगाव (२८.०४.२०२३)

५. भू सं प्र.क्र २/४७/२०२०-२०२१ मौजा खैरगाव ता मारेगाव (२८.०४.२०२३)

६. भू सं प्र.क्र ३/४७/२०२०-२०२१ मौजा वणोजा ता राळेगाव (२८.०४.२०२३)

7.  भू सं प्र.क्र २०/४७/२०२०-२०२१ मौजा सावंगी डाफ  ता कळंब (२0.०2.२०२4)

भूसंपादन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय

 

प्रकरण क्रमांक प्राप्त मंजुरी संयुक्त मोजणी विविध मुल्यांकन तपशील मूल्य निर्धारण तक्ता अंतिम निवडा
फळझाडे वनवृक्ष विहीर पाईप लाईन विंधन विहीर इमारती जागा
 १८/४७/२००९-१० मौ. थाळेगाव ता. कळंब (315 केबी) (390 केबी) (272 केबी) (393 केबी) (716 केबी) (71.4 केबी) (197 केबी)
 ७/४७/२०१५-१६ मौ. घोटी ता. कळंब (252 केबी) (459 केबी) (459 केबी) (606 केबी) (97.5 केबी) (395 केबी)
८/४७/२०१५-१६ मौ. चापर्डा ता. कळंब (225 केबी) (228   केबी) (277  केबी) (100   केबी) (310  केबी)
 ४४/४७/२००९-१० मौ. तळेगाव ता. यवतमाळ (279 केबी) (555  केबी) (272 केबी) (510 केबी)

(1.15 एमबी)

(262 केबी) (231 केबी) (170 केबी) (76.9 केबी) (224 केबी)
१९/४७/२०१५-१६ मौ. बोरजई ता. यवतमाळ (255 केबी) (357 केबी) (977 केबी) (330 केबी) ( 115 केबी) (294 केबी)
 १२/४७/२०१५-१६ मौ. किन्ही ता. यवतमाळ (301 कबी) (123 केबी)

(267 केबी)

(387 केबी) (82.5 केबी) (216 केबी)
  ४१/४७/२०१५-१६ मौ. कार्ली ता. यवतमाळ (263 केबी) (426 केबी)

(362केबी)

(331 केबी)

(337 केबी)

(295 केबी)

(123 केबी) (67.0 केबी) (177 केबी)
२०/४७/२०१५-१६ मौ. इचोरी ता. यवतमाळ (266 केबी) (404 केबी) (3.13 एमबी) (55.7 केबी) (175 केबी)
  ५३/४७/२००९-१० मौ. भारी ता. यवतमाळ (347 केबी) (777 केबी) (210 केबी) (59.5 केबी) (154 केबी)
  २१/४७/२०१५-१६ मौ. तिवसा ता. यवतमाळ (344 केबी) (1.43 एमबी) (283 केबी) (481 केबी) (2.13 एमबी)

(387 केबी)

(344 केबी) (83.6 केबी) (225 केबी)
  १९/४७/२००९-१० मौ. कळंब ता. कळंब (346 केबी) (1.30 एमबी) (692 केबी) (79.3 केबी) (300 केबी)
  १८/४७/२०१५-१६ मौ. बोथबोडन ता. यवतमाळ (242 केबी) (890 केबी) (680 केबी) (88.5 केबी) (177 केबी)
४८/४७/२००९-१० मौ. गोधनी ता. यवतमाळ (770 केबी) (2.60 एमबी) (1.20 एमबी) (1.81 एमबी)

(964 केबी)

(609 केबी) (885 केबी) (2.03 एमबी) (49.0 केबी)

(69.9 केबी)

(49.6 केबी)

(206 केबी)
  ४२/४७/२००९-१० मौ. पारवा ता. यवतमाळ (207 केबी) (1.48 एमबी) (903 केबी) (2.69 एमबी) (620 केबी) (69.4 केबी) (190 केबी)

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी दारव्हा

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

  • भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

 

उपविभागीय अधिकारी दारव्हा

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी पुसद

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-२१(१)(४) चा जाहीरनामा

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी पुसद

भूसंपादन प्रकरणांमधील नमुना-३ च्या अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी उमरखेड

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी उमरखेड

भूसंपादन प्रकरणांमधील आर एम- ६ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी उमरखेड

इतर प्रकरणे

भूसंपादन क्रमांक०२/४७/२०२३-२४ मौजा चातारी ता.उमरखेडchatari

    • भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी केळापूर

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी केळापूर

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी वणी

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना