बंद

न्यायालये

अ.क्र न्यायीक अधिका-यांचे नांव

( 09/02/2022  रोजी )

पदनाम दूरध्वनी क्रमांक जिल्हा व तालुक्याचे नांव
1 श्री अ. सुब्रमन्ययम प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ 07232­-242380 यवतमाळ
2 श्री ए.ए. लऊळकर जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ 07232­-242380 यवतमाळ न्यायालय
3 निरंक जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ 07232­-242380
4 श्री एस. डब्लू चव्हाण अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ (पोक्साे न्यायालय) 07232­-242380
5 श्रीमती एस. आर. शर्मा तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यवतमाळ 07232­-242380
6 श्री डी. एस. थाेरात मुख्य न्यायादंडाधिकारी, यवतमाळ 07232-241542
7 श्री एल. ए. बिडवई दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, यवतमाळ 07232-241542
8 श्री एम.बी. दुधे सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, यवतमाळ 07232-241542
9 श्री व्ही. एस. मडके २रे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, यवतमाळ 07232-241542
10 श्री ए.बी. कुळकर्णी ३रे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, यवतमाळ 07232-241542
11 श्रीमती एन.एन. शेख ४थे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, यवतमाळ 07232-241542
12 श्री एच. ए.एच. आय. हाश्मी ५वे दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, यवतमाळ 07232-241542
13 श्री ए.के. नाहर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, यवतमाळ 07232-239741
14 श्री ए.डी. थोरात सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
15 श्रीमती व्ही.एस. लाड २रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
16 श्री एम.जे. डवले ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
17 श्री बी.एस. संकपाल ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
18 श्रीमती एस.एस. मातकर ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
19 श्रीमती पी.डी. मेंढे ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
20 श्रीमती व्ही. आर. माळोदे ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
21 श्रीमती एस. जी. मेश्राम ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
22 श्री के. एस. वानखेडे अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
23 श्रीमती ए. एन. निवडंगे अतिरिक्त दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, यवतमाळ 07232-241542
24 श्री पी. बी. नाईकवाड जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, केळापूर 07235-228116 केळापूर
25 श्री एच. एस. सातभाई जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, केळापूर 07235-228116
26 श्री टी.एन. कादरी दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, केळापूर 07235-228116
27 निरंक सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, केळापूर 07235-228116
28 श्रीमती एस. एस. कुलकर्णी सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, केळापूर 07235-228116
29 श्री आर.जी. असमार जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुसद 07233-249093 पुसद
30 श्री व्ही. बी. कुलकर्णी जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुसद 07233-249093
31 श्रीमती एन.एच. मखरे जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुसद 07233-249093
32 श्री रितेश आर. मावतवाल दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, पुसद 07233 -246323
33 श्री एस. एन. नाईक सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, पुसद 07233 -246323
34 श्री एन. जी. व्यास सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुसद 07233 -246323
35 श्री डी.जी. मस्के २रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुसद 07233 -246323
36 श्री व्ही. एस. वाघमोडे ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुसद 07233 -246323
37 श्रीमती एस.जी. जाधव ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुसद 07233 -246323
38 श्री जी.एस. वरपे ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुसद 07233 -246323
39 श्री व्ही.बी. चव्हाण ६वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुसद 07233 -246323
40 श्री एस.झेड.अे. कादरी ७वे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, पुसद 07233 -246323
41 श्री ए.बी. भस्मे जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दारव्हा 07238-255804 दारव्हा
42 श्रीमती एस.जी. शेख जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दारव्हा 07238-255804
43 निरंक तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दारव्हा 07238-255804
44 श्री पी. एल. घुले दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, दारव्हा 07238-254204
45 श्रीमती व्ही. आर. जांभुळे सह दिवाणी न्यायाधीश वरीष्ठ स्तर, दारव्हा 07238-254204
46 श्रीमती पी.आर. सुगावकर सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दारव्हा 07238-254204
47 श्रीमती ए.ए. पुंड २रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दारव्हा 07238-254204
48 श्री एम.एम. कल्याणकर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दारव्हा 07238-254204
49 श्रीमती व्ही. जी. कारमोरे ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दारव्हा 07238-254204
50 श्री बी.एस. जगदाळे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दिग्रस 07234­-222162 दिग्रस
51 श्री एन. आर. ढोके सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, दिग्रस 07234­-222162
52 श्री एस.बी. साबळे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, आर्णी 07234-266100 आर्णी
53 श्रीमती एस. एम. पाटील सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, आर्णी 07234-266100
54 श्री एस.एम. काेलेकर दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, महागांव 07236-222253 महागांव
55 श्री एच. एच. अगे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, महागांव 07236-222253
56 श्री एन. पी. वासाडे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मारेगांव 07237-237265 मारेगांव
57 श्री यु. बी. मुरडे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नेर 07238-267113 नेर
58 श्री व्ही.एस. शिंदे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, नेर 07238-267113
59 श्री ए.एम. पाटील दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, उमरखेड 07231­-237426 उमरखेड
60 श्री ए.एस. शेख सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, उमरखेड 07231­-237426
61 श्री ए.ए. उत्पात दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, घाटंजी 07230­-277490 घाटंजी
62 श्री ए.ए. कळमकर सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, घाटंजी 07230­-277490
63 श्री बी.एस. वढाई दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, झ्ररी -जामणी 07237-236699 Marathi 2022 Website Update JO Information in yavatmal.gov.in झरी-जामणी
64 श्री व्ही. व्ही. जटाळ दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राळेगांव 07202-225111 राळेगांव
65 श्री डी.आर. कुळकर्णी सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, राळेगांव 07202-225111
66 श्री एस. एम. बोमिडवार दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वणी 07239-225377 वणी
67 श्री पी. सी. बचाले सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वणी 07239-225377
68 श्री एस.के. शेख २रे दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, वणी 07239-225377
69 श्री ए.एम. विभुते दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, कळंब 07201-226214 कळंब
70 श्री पी.सी. बारटके दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बाभुळगांव 07203-270586 बाभुळगांव
                                                                                          EX-CADRE COURTS AT YAVATMAL
71 श्री एस.आर. काफरे न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालय, यवतमाळ 07232-295138(o)
07232-254505(C)
कौटुंबिक न्यायालय, यवतमाळ
72 श्रीमती एस. व्ही. मडके सहायक धर्मदाय आयुक्त, यवतमाळ 07232-245354 सहा. धर्मदाय आयुक्त
73 श्री ए. एम. भांडारवार सदस्य, औद्याेगिक न्यायालय, यवतमाळ 07232-240827 औद्याेगिक न्यायालय
74 श्री आर.एस. सालगांवकर न्यायाधीश, कामगार न्यायालय, यवतमाळ 07232-242460 कामगार न्यायालय

http://यवतमाळ जिल्हयातील न्यायीक अधिका-यांची यादी 24-06-2022