बंद

नैसर्गिक आपत्ती

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्‍या लाभार्थी शेतक-यांची तालुका निहाय यादी २०१९-२०२०

बोंडअळी अनुदानप्राप्त लाभार्थी शेतक-यांची तालुका निहाय यादी