बंद

नैसर्गिक आपत्ती

अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्‍या लाभार्थी शेतक-यांंची तालुका निहाय यादी २०१९-२०२०

आर्णी (पीडीएफ, 3.22एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

बाभुळगाव (पीडीएफ, 6.51एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

दिग्रस (पीडीएफ, 3.45एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

कळंब (पीडीएफ, 4.21एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

केळापूर (पीडीएफ, 3.51एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

उमरखेड (पीडीएफ, 2.79 एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

घाटंजी (पीडीएफ, 9.79 एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

मारेगाव (पीडीएफ, 4.21 एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

झरी (पीडीएफ, 4.21 एमबी) (दिनांक २२/०६/२०२०)

राळेगाव (पीडीएफ, 4.46 एमबी) (दिनांक २४/०६/२०२०)

महागाव (पीडीएफ, 4.71 एमबी) (दिनांक २४/०६/२०२०)

वणी (पीडीएफ, 4.50 एमबी) (दिनांक २४/०६/२०२०)

नेर (पीडीएफ, 4.07 एमबी) (दिनांक २४/०६/२०२०)

बोंडअळी अनुदानप्राप्त लाभार्थी शेतक-यांची तालुका निहाय यादी

प्रथम यादी

द्वितीय यादी

नैसर्गिक आपत्‍तीमुळे शंतपिकांचे नुकसान झालेल्‍या शेतक-यांना सानुग्रह अनुदान वाटपबाबतच्‍या तालुका निहाय याद्या २०२१-२२