दस्तऐवज

येथे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे जसे नागरिकांची सनद, वार्षिक व योजना अहवाल,कार्यालयीन आदेश, जनगणना विषयक माहिती, जिल्ह्याविषयी इ. पी.डी.एफ. स्वरुपात उपलब्द आहे. सदर माहिती माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी पर्याय सुद्धा दिलेला आहे.

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक सुट्ट्या २०१९ 22/04/2019 डाउनलोड(378 KB)
भूसंपादन विषयक नियम व कायदे 01/03/2017 डाउनलोड(1 MB)
रस्ता सुरक्षा विषयक राजपत्र 01/06/2017 डाउनलोड(9 MB)
आदेश – यवतमाळ शहराकरिता पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करणे (जि.का.) 07/02/2018 डाउनलोड(590 KB)
नागरिकांची सनद 01/03/2018 डाउनलोड(74 KB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१ अंतिम प्रारूप भाग-१ 01/01/2017 डाउनलोड(7 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-अंतिम प्रारूप भाग-२ 01/03/2018 डाउनलोड(8 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-अंतिम प्रारूप भाग-३ 01/03/2018 डाउनलोड(8 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-तालुका नकाशे भाग-१ 01/03/2018 डाउनलोड(734 KB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-तालुका नकाशे भाग-२ 01/03/2018 डाउनलोड(8 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-१ 18/03/2018 डाउनलोड(360 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-२ 18/03/2018 डाउनलोड(330 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-३ 18/03/2018 डाउनलोड(355 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-४ 18/03/2018 डाउनलोड(834 KB)
जनगणना – २०११ जिल्हा गोषवारा 01/12/2014 डाउनलोड(4 MB)
तालुका व बँक निहाय गावांचे संकेतांक 23/10/2016 डाउनलोड(90 KB)
बँकेचे सेवा क्षेत्र आराखडे 01/01/2017 डाउनलोड(43 KB)