बंद

दस्तऐवज

येथे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे जसे नागरिकांची सनद, वार्षिक व योजना अहवाल,कार्यालयीन आदेश, जनगणना विषयक माहिती, जिल्ह्याविषयी इ. पी.डी.एफ. स्वरुपात उपलब्द आहे. सदर माहिती माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी पर्याय सुद्धा दिलेला आहे.

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक / स्‍थानिक सुट्ट्या २०२० 28/07/2020 पहा (1 MB)
भूसंपादन विषयक नियम व कायदे 01/03/2017 पहा (1 MB)
रस्ता सुरक्षा विषयक राजपत्र 01/06/2017 पहा (9 MB)
आदेश – यवतमाळ शहराकरिता पाणी टंचाई क्षेत्र घोषित करणे (जि.का.) 07/02/2018 पहा (590 KB)
सामान्‍य प्रशासन विभाग, जिल्‍हाा‍धिकारी कार्यालय यवतमाळ. 01/03/2018 पहा (74 KB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१ अंतिम प्रारूप भाग-१ 01/01/2017 पहा (7 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-अंतिम प्रारूप भाग-२ 01/03/2018 पहा (8 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-अंतिम प्रारूप भाग-३ 01/03/2018 पहा (8 MB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-तालुका नकाशे भाग-१ 01/03/2018 पहा (734 KB)
रस्ते विकास योजना २००१-२१-तालुका नकाशे भाग-२ 01/03/2018 पहा (8 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-१ 18/03/2018 पहा (360 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-२ 18/03/2018 पहा (330 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-३ 18/03/2018 पहा (355 KB)
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ – पशुसंवर्धन विभाग – भाग-४ 18/03/2018 पहा (834 KB)
जनगणना – २०११ जिल्हा गोषवारा 01/12/2014 पहा (4 MB)
तालुका व बँक निहाय गावांचे संकेतांक 23/10/2016 पहा (90 KB)
बँकेचे सेवा क्षेत्र आराखडे 01/01/2017 पहा (43 KB)