बंद

दस्तऐवज

येथे सर्व प्रकारचे कागदपत्रे जसे नागरिकांची सनद, वार्षिक व योजना अहवाल,कार्यालयीन आदेश, जनगणना विषयक माहिती, जिल्ह्याविषयी इ. पी.डी.एफ. स्वरुपात उपलब्द आहे. सदर माहिती माहिती डाऊनलोड करण्यासाठी पर्याय सुद्धा दिलेला आहे.

Filter Document category wise

फिल्टर

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख View / Download
नागरिकांची सनद-उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यवतमाळ 15/05/2024 पहा (944 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी गट ड संवर्गाची अंतिम सामायिक अनुकंपा जेष्टता सूची दिनांक ०१.०७.२०२३ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (5 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी गट क संवर्गाची अंतिम सामायिक अनुकंपा जेष्टता सूची दिनांक ०१.०७.२०२३ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट ड संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२३ या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ येथे ठेवण्यात येणारी सामायिक विभागाची अनुकंपा उमेदवारांची गट क संवर्गाची दिनांक ०१.०७.२०२3 या दिनांकावर आधारीत प्रतिक्षासुची. 01/10/2023 पहा (6 MB)
यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषद / नगर पंचायत मधील गट क व गट ड संवर्गातील अनुकंपा उमेदवारांची यादी दिनाक ०१ /०१/२०२३ वर आधारितदिनाक ०१/०१/२०२३ ते दिनाक ३१/१२/२०२२ या कालावधी मधील पात्र उमेदवारांची सुधारित सामाईक प्रारूप प्रतीक्षसुची प्रसिध्द करणे बाबत 23/05/2023 पहा (5 MB)
यवतमाळ जिल्ह–यात कार्यरत कोतवालांची दिनांक ०१/०१/२०२३ रोजीची तात्पु रती एकत्रित सेवा जेष्ठ तासुची प्रसिध्दा करणेबाबत 18/05/2023 पहा (5 MB)
गट क संवर्गाची महसुल विभागाची व यवतमाळ जिल्‍हयाची सामायीक अनुकंपा प्रतिक्षा सुची दिनांक ०१.०१.२०२३ चे स्थितीवरील 28/04/2023 पहा (4 MB)
गट ड संवर्गाची महसुल व यवतमाळ जिल्‍हयाची सामायीक अनुकंपा प्रतिक्षा सुची दिनांक ०१.०१.२०२३ चे स्थितीवरील 28/04/2023 पहा (5 MB)
गट ड संवर्गाची महसुल व यवतमाळ जिल्‍हयाची सामायीक अनुकंपा प्रतिक्षा संची दिनांक ०१.०१.२०२३ चे स्थितीवरील 28/04/2023 पहा (5 MB)
लोकशाही दिन माहे मार्च २०२३ मध्‍ये प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाही बाबत अहवाल 19/04/2023 पहा (9 MB)
लोकशाही दिन माहे मार्च २०२३ मध्‍ये प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाही बाबत अहवाल 19/04/2023 पहा (9 MB)
लोकशाही दिन माहे मार्च २०२३ मध्‍ये प्राप्‍त तक्रारीवर केलेल्‍या कार्यवाही बाबत अहवाल 19/04/2023 पहा (8 MB)
लोकशाही दिन माहे मार्च २०२३ मध्‍ये प्राप्‍त तक्रारी व त्‍यावर केलेली कार्यवाही (दिनांक ०१ मार्च २०२३) 05/04/2023 पहा (4 MB)
लोकशाही दिन माहे मार्च २०२३ मध्‍ये प्राप्‍त तक्रारी व त्‍यावर केलेली कार्यवाही (दिनांक ०२ मार्च २०२३) 05/04/2023 पहा (3 MB)
लोकशाही दिन माहे मार्च २०२३ मध्‍ये प्राप्‍त तक्रारी व त्‍यावर केलेली कार्यवाही (दिनांक ०३ मार्च २०२३) 05/04/2023 पहा (3 MB)
लोकशाही दिन माहे मार्च २०२३ मध्‍ये प्राप्‍त तक्रारी व त्‍यावर केलेली कार्यवाही (दिनांक ०४ मार्च २०२३) 05/04/2023 पहा (3 MB)