बंद

तहसील

उपविभाग निहाय तहसील कार्यालये

 

 • यवतमाळ उपविभाग
  • यवतमाळ
  • बाभूळगाव
  • आर्णी
 • दारव्हा उपविभाग
  • दारव्हा
  • नेर
 • पुसद उपविभाग
  • पुसद
  • दिग्रस
 • उमरखेड उपविभाग
  • उमरखेड
  • महागाव
 • केळापूर उपविभाग
  • केळापूर
  • झरी जामणी
  • घाटंजी
 • राळेगाव उपविभाग
  • राळेगाव
  • कळंब
 • वणी उपविभाग
  • वणी
  • मारेगाव