कोण कोण आहे

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उपविभागीय कार्यालय
नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
श्री. जयंत देशपांडेउपविभागीय अधिकारी, दारव्हाउपविभागीय कार्यालय, दारव्हा07238-254162
श्री. नितीनकुमार हिंगोलेउपविभागीय अधिकारी, पुसदउपविभागीय कार्यालय, पुसद07233-246074
श्री. स्वप्नील कापडणीसउपविभागीय अधिकारी, उमरखेडउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उमरखेड07231-237238
श्रीमती. एस. भुवनेश्वरी, (आय.ए.एस.)उपविभागीय अधिकारी केळापूरउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, केळापूर07235-227530
श्री. संदीपकुमार अपारउपविभागीय अधिकारी, वणी (प्रभार)उपविभागीय अधिकारी, वणी07239-225356
श्री. संदीपकुमार अपारउपविभागीय अधिकारी, राळेगावउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राळेगाव07202-225140
श्री. स्वप्नील तांगडेउपविभागीय अधिकारी यवतमाळदुसरा माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-244237
जिल्हाधिकारी कार्यालय
नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
श्री. अजय गुल्‍हाने (आय.ए.एस.)जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ07232-242501
श्री. चंद्रकांत जाजूअतिरिक्त जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242383
श्री. ललितकुमार व-हाडेनिवासी उपजिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242488
श्री. एस.बी. भराडीजिल्हा पुरवठा अधिकारीप्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242246
श्री. डी.टी. राठोडजिल्हा नियोजन अधिकारीनियोजन इमारत, पहिला माळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-243384
श्री. संदीप महाजनउपजिल्हाधिकारी तथा उप निवडणूक अधिकारीप्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242105
श्री. नरेंद्र फुलझेलेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (प्रभार)जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-244779
श्री. संदीप महाजनउपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना) (प्रभार)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242697
श्री. चंद्रकांत जाजूउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (लाभक्षेत्र) ( अति. प्रभार)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्री. जयंत देशपांडेउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (बेंबळा) ( अति. प्रभार)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्री. जयंत देशपांडेउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (लसिका) ( अति. प्रभार)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्री. रा.हि. गोसावीजिल्हा खनिकर्म अधिकारीपहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-240829
श्री. स्वप्नील तांगडेउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प) ( अति. प्रभार)
तहसील कार्यालय
नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
श्री. सचिन शेजाळतहसीलदार, यवतमाळटांगा चौक, तहसील कार्यालय, यवतमाळ07232-238194
श्री. दिलीप झाडेतहसीलदार बाभूळगावतहसील कार्यालय, बाभूळगाव07203-270524
श्री. यु.डी. तुंडलवारतहसीलदार आर्णी (प्रभार)तहसील कार्यालय, आर्णी07234-266680
श्री. अरुण जो. शेलारतहसीलदार दारव्हातहसीलदार कार्यालय, दारव्हा07238-254152
श्री. अमोल पवारतहसीलदार नेरतहसीलदार कार्यालय, नेर07238-267763
श्री. संजय गरकलतहसीलदार पुसदतहसीलदार कार्यालय, पुसद07233-246032
श्री. किशोर बागडेतहसीलदार दिग्रसतहसीलदार कार्यालय दिग्रस07234-222103
श्री. भगवान कांबळेतहसीलदार उमरखेडतहसील कार्यालय उमरखेड07231-237217
श्री. एन.जे. इसलकरतहसीलदार महागावतहसील कार्यालय महागाव07236-222238
श्री. एम.एम. जोरवरतहसीलदार केळापूरतहसील कार्यालय केळापूर07235-227408
श्री. गणेश आर. राऊततहसीलदार झरी जामणीतहसील कार्यालय, झरी जामणी07237-236504
श्री. जी.के. हामदतहसीलदार घाटंजीतहसील कार्यालय घाटंजी07230-227209
श्री. हेमंत गांगुर्डेतहसीलदार राळेगावतहसील कार्यालय राळेगाव07202-225254
श्री. आर.बी. भोसलेतहसीलदार कळंबतहसील कार्यालय कळंब07201-226140
श्री. रवींद्र जोगीतहसीलदार वणीतहसील कार्यालय वणी07239-225062
श्री. व्ही.जी. साळवेतहसीलदार मारेगावतहसील कार्यालय मारेगाव07237-227243