बंद

कोण कोण आहे

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उपविभागीय कार्यालय (अदयावत दि. ०१/०३/२०२४)

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी ईमेल
श्री. संजय खडसेउपविभागीय अधिकारी, दारव्हाउपविभागीय कार्यालय, दारव्हा07238-254162
श्री. आशिष ब्रिजवलउपविभागीय अधिकारी, पुसदउपविभागीय कार्यालय, पुसद07233-246074
श्री. आर.यु.सुरडकर (प्रभारी)उपविभागीय अधिकारी, उमरखेडउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उमरखेड07231-237238
श्री.डॉ.सुहास गाडे (भा.प्र.से)उपविभागीय अधिकारी केळापूरउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, केळापूर07235-227530
श्री. नितिन हिंगोलेउपविभागीय अधिकारी, वणीउपविभागीय अधिकारी, वणी07239-225356
श्री. सुधीर सुभाष पाटीलउपविभागीय अधिकारी, राळेगावउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राळेगाव07202-225140
श्री. सखाराम मुळेउपविभागीय अधिकारी यवतमाळदुसरा माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-244237

जिल्हाधिकारी कार्यालय (अदयावत दि. ०१/०३/२०२४)

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी ईमेल
श्री. डॉ. पंकज आशिया (भा.प्र.से)जिल्हाधिकारीजिल्‍हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242501collector[dot]yavatmal[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
श्री.सुदर्शन गायकवाडअतिरिक्त जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242383
श्री प्रकाश राऊत , ( प्रभारी )निवासी उपजिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242488rdc[dot]yavatmal[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
श्री. श्रीकांत उंबरकरउपजिल्हाधिकारी तथा उप निवडणूक अधिकारीप्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242105
श्री. सुधाकर पवारजिल्हा पुरवठा अधिकारीप्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242246
श्री. एम. आर. वाडेकरजिल्हा नियोजन अधिकारीनियोजन इमारत, पहिला माळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-243384
श्री. बी.एच. बीबेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-244779
श्री सुदर्शन गायकवाडउपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242697
श्री. संतोष वेणीकरउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (लाभक्षेत्र)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्री. संतोष वेणीकरउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (बेंबळा प्रकल्‍प)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्री सुदर्शन गायकवाडउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (लसिका २)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्री. शिरीष नाईकजिल्हा खनिकर्म अधिकारीपहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-240829
श्री. प्रकाश राऊतउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प) ( अति. प्रभार)

तहसील कार्यालय (अदयावत दि. ०१/०३/२०२४)

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी ईमेल
श्री. महादेव जोरवरतहसिलदार पुसदतहसिल कार्यालय, पुसद07233-246032
डॉ. योगेश देशमुखतहसीलदार, यवतमाळटांगा चौक, तहसील कार्यालय, यवतमाळ07232-238194
श्रीमती. मीरा पागोरेतहसीलदार बाभूळगावतहसील कार्यालय, बाभूळगाव07203-270524
श्री. वैशाख वाहूरवाघतहसीलदार आर्णीतहसील कार्यालय, आर्णी07234-266680
श्री. रवि काळेतहसीलदार दारव्हातहसीलदार कार्यालय, दारव्हा07238-254152
श्री. शिवाजी मगरतहसीलदार नेरतहसीलदार कार्यालय, नेर07238-267763
श्री. प्रविण धानोरकरतहसीलदार दिग्रसतहसीलदार कार्यालय दिग्रस07234-222103
श्री. आर.यु.सुरडकरतहसीलदार उमरखेडतहसील कार्यालय उमरखेड07231-237217
श्री. सिध्‍देश्‍वर वरणगांवकरतहसीलदार महागावतहसील कार्यालय महागाव07236-222238
श्री. राजेंद्र इंगळेतहसीलदार केळापूरतहसील कार्यालय केळापूर07235-227408
श्री रामगुंडे (प्रभारी)तहसीलदार झरी जामणीतहसील कार्यालय, झरी जामणी07237-236504
श्री विजय साळवेतहसीलदार घाटंजीतहसील कार्यालय घाटंजी07230-227209
श्री अमित भोईटतहसीलदार राळेगावतहसील कार्यालय राळेगाव07202-225254
श्री. धीरज स्थूलतहसीलदार कळंबतहसील कार्यालय कळंब07201-226140
श्री. निखिल धुळधरतहसीलदार वणीतहसील कार्यालय वणी07239-225062
श्री. निलावाड यु एसतहसीलदार मारेगावतहसील कार्यालय मारेगाव07237-227243