बंद

कोण कोण आहे

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

उपविभागीय कार्यालय

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
श्री. सुधीर सुभाष पाटीलउपविभागीय अधिकारी, दारव्हाउपविभागीय कार्यालय, दारव्हा07238-254162
श्री. सावन कुमार (भा.प्र.से)उपविभागीय अधिकारी, पुसदउपविभागीय कार्यालय, पुसद07233-246074
श्री. व्‍यंकट कंटीराम राठोडउपविभागीय अधिकारी, उमरखेडउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, उमरखेड07231-237238
श्री. विवेक जॉनसन (भा.प्र.से)उपविभागीय अधिकारी केळापूरउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, केळापूर07235-227530
श्री. शरद जावळेउपविभागीय अधिकारी, वणीउपविभागीय अधिकारी, वणी07239-225356
श्री. शैलेश काळेउपविभागीय अधिकारी, राळेगावउपविभागीय अधिकारी कार्यालय, राळेगाव07202-225140
श्री. अनिरूध्‍द बक्षीउपविभागीय अधिकारी यवतमाळदुसरा माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-244237

जिल्हाधिकारी कार्यालय

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
श्री. अमोल येडगे (भा.प्र.से)जिल्हाधिकारीजिल्‍हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242501
श्री. पी के दुबेअतिरिक्त जिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242383
श्री. ललितकुमार व-हाडेनिवासी उपजिल्हाधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242488
श्रीमती. स्नेहल कानिचेउपजिल्हाधिकारी तथा उप निवडणूक अधिकारीप्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242105
श्री. सुधाकर पवारजिल्हा पुरवठा अधिकारीप्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242246
श्री. म. आर. वाडेकरजिल्हा नियोजन अधिकारीनियोजन इमारत, पहिला माळा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-243384
श्री. बी.एच. बीबेजिल्हा पुनर्वसन अधिकारीजिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-244779
श्रीमती संगिता राठोडउपजिल्हाधिकारी (रोजगार हमी योजना)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-242697
श्रीमती सविता चौधर – पालवेउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (लाभक्षेत्र)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्रीमती सविता चौधर – पालवेउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (बेंबळा प्रकल्‍प) (अति.प्रभार)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्रीमती सविता चौधरउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (लसिका २) ( अति. प्रभार)पहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ
श्री. नाईकजिल्हा खनिकर्म अधिकारीपहिला माळा, प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ07232-240829
श्रीमती सविता चौधर – पालवेउपजिल्हाधिकारी तथा विशेष भूअर्जन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प) ( अति. प्रभार)

तहसील कार्यालय

नाव पदनाम पत्ता दूरध्वनी
श्री.राजेश चव्‍हाण (N.T. अति. प्रभार)तहसिलदार पुसदतहसिल कार्यालय, पुसद07233-246032
श्री. कुणाल झाल्‍टेतहसीलदार, यवतमाळटांगा चौक, तहसील कार्यालय, यवतमाळ07232-238194
श्री. वी एस कुमारेतहसीलदार बाभूळगावतहसील कार्यालय, बाभूळगाव07203-270524
श्री. पी एस भोसलेतहसीलदार आर्णीतहसील कार्यालय, आर्णी07234-266680
श्री. एस. आर. जाधवतहसीलदार दारव्हातहसीलदार कार्यालय, दारव्हा07238-254152
श्री. शिवाजी मगरतहसीलदार नेरतहसीलदार कार्यालय, नेर07238-267763
श्री. सुधाकर राठोड (N.T. अति. प्रभार)तहसीलदार दिग्रसतहसीलदार कार्यालय दिग्रस07234-222103
श्री. आनंद देऊळगावकरतहसीलदार उमरखेडतहसील कार्यालय उमरखेड07231-237217
श्री. आनंद देऊळगावकरतहसीलदार महागावतहसील कार्यालय महागाव07236-222238
श्री. आर.आर.बीजे (N.T. अति. प्रभार)तहसीलदार केळापूरतहसील कार्यालय केळापूर07235-227408
श्री. जी. एम. जोशीतहसीलदार झरी जामणीतहसील कार्यालय, झरी जामणी07237-236504
श्रीमती पुजा माेेटाडेतहसीलदार घाटंजीतहसील कार्यालय घाटंजी07230-227209
श्री. रविंद्र कानडजेतहसीलदार राळेगावतहसील कार्यालय राळेगाव07202-225254
श्री. सुनील चव्हाणतहसीलदार कळंबतहसील कार्यालय कळंब07201-226140
श्री. निखिल धुळधरतहसीलदार वणीतहसील कार्यालय वणी07239-225062
श्री. दिपक पुंडेतहसीलदार मारेगावतहसील कार्यालय मारेगाव07237-227243