बंद

जिल्ह्याविषयी

भौगोलिक स्थान

 

 • उत्तर अक्षांस – १९.२६ ते २०.४२
 • पूर्व रेखांश  – ७७.१८ ते ७९.९८
 • तापमान (अंश सेल्सिअस मध्ये) :- किमान – ५.६, कमाल – ४५.६
 • वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान (मि.मि. मध्ये) – ९११.३४

क्षेत्रफळ

 

 • एकूण जमिनीचे क्षेत्रफळ (चौ.कि.मी. मध्ये) –  १३५८४
 • वनक्षेत्राखालील जमीन(हेक्टर्स मध्ये)  – २२४४५६
 • पिकाखालील जमीन(हेक्टर्स मध्ये)  – १००५२६५
 • बिगर शेती जमीन(हेक्टर्स मध्ये)  – ७७३०९

प्रशासन

 

 • उप विभागीय कार्यालये –   ७
 • तहसील कार्यालये  – १६
 • पंचायत समिती   – १६
 • एकूण ग्राम पंचायत  – १२०४ (स्वतंत्र – ७०३, गट – ५०१)
 • एकूण गावे २११७  – (वसलेली – १८४५, उजाड – २७२)

लोकसंख्या (लाखात)

 

 • एकूण लोकसंख्या : – २०.७७ (ग्रामीण – १७.२०, नागरी – ३.५७)
 • स्त्री व पुरुष लोकसंख्या :- स्त्री – १०.१३, पुरुष – १०.६४
 • अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्या  :- अनुसूचित जाती – २.२७, अनुसूचित जमाती ४.४६
 • स्त्री-पुरुष प्रमाण :- ९५१ स्त्री प्रती १००० पुरुष
 • लोकसंख्येची घनता  :- १५३ व्यक्ती प्रती चौ.कि.मी.
 • एकूण कुटुंबे – ४.२२
 • दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे  – १.८

साक्षरता

 

 • एकूण शेकडा टक्केवारी :-  ५७.९६ (पुरुष – ७०.४५, स्त्री – ४४.८१)
 • राज्यस्तरीय क्रमांक  – १९ वा

आदिवासी गावे

 

 • उप योजना गावे  :- ३३४, पांढरकवडा (नागरी)
 • वाढीव उपयोजना गावे  :-  १२२
 • माडा  :- १६०
 • छोटे माडा  :-  २२