बंद

एसटीडी आणि पिन कोड

तालुका  एस.टी.डी. कोड  पिन कोड
यवतमाळ 07232 445001
बाभूळगाव 07203 445101
आर्णी 07234 445103
दारव्हा 07238 445202
नेर 07238 445102
पुसद 07233 445204
दिग्रस 07234 445203
उमरखेड 07231 445206
महागाव 07236 445205
केळापूर 07235 445302
झरी जामणी 07237 445304
घाटंजी 07230 445301
राळेगाव 07202 445402
कळंब 07201 445401
वणी 07239 445304
 मारेगाव 07237 445303