बंद

भूसंपादन (रेल्वे व इतर)

वर्धा-नांदेड प्रस्तावित रेल्वे मार्गाकरिता आवश्यक भूसंपादन प्रक्रीये संबंधित विविध अधिसूचना व इतर जाहीर प्रसिद्धी

  • प्रस्तावित रेल्वे मार्गाचा नकाशा

भूसंपादन अधिकारी (रस्ते प्रकल्प), जिल्हाधिकारी कार्यालय

 

प्रकरण क्रमांक मंजुरी संयुक्त मोजणी विविध मुल्यांकन तपशील मूल्य निर्धारण तक्ता अंतिम निवडा
फळझाडे वनवृक्ष विहीर पाईप लाईन विंधन विहीर इमारती जागा
 १८/४७/२००९-१० मौ. थाळेगाव ता. कळंब (पीडीएफ, 315  केबी) (पीडीएफ,   390 केबी) (पीडीएफ,  272 केबी) (पीडीएफ,   393 केबी) (पीडीएफ,   716 केबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   71.4केबी) (पीडीएफ,   197 केबी)
 ७/४७/२०१५-१६ मौ. घोटी ता. कळंब (पीडीएफ, 252  केबी) (पीडीएफ,   459 केबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   459 केबी) (पीडीएफ,   606 केबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   97.5 केबी) (पीडीएफ,   395 केबी)
८/४७/२०१५-१६ मौ. चापर्डा ता. कळंब (पीडीएफ,225   केबी) (पीडीएफ, 228   केबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ, 277  केबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ, 100   केबी) (पीडीएफ, 310  केबी)
 ४४/४७/२००९-१० मौ. तळेगाव ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
१९/४७/२०१५-१६ मौ. बोरजई ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
 १२/४७/२०१५-१६ मौ. किन्ही ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
  ४१/४७/२०१५-१६ मौ. कार्ली ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
२०/४७/२०१५-१६ मौ. इचोरी ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
  ५३/४७/२००९-१० मौ. भारी ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
  २१/४७/२०१५-१६ मौ. तिवसा ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
  १९/४७/२००९-१० मौ. कळंब ता. कळंब (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
  १८/४७/२०१५-१६ मौ. बोथबोडन ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
४८/४७/२००९-१० मौ. गोधनी ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)
  ४२/४७/२००९-१० मौ. पारवा ता. यवतमाळ (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी) (पीडीएफ,   एमबी)

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी दारव्हा

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी पुसद

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-२१(१)(४) चा जाहीरनामा

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना

उपविभागीय अधिकारी उमरखेड

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-१९ च्या अधिसूचना

 

भूसंपादन प्रकरणांमधील कलम-११ च्या अधिसूचना