बंद

नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ३०/४७/२०१७-१८ मौजा मंगरूळ  ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. ०६/१२/२०१८

नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ३०/४७/२०१७-१८ मौजा मंगरूळ  ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. ०६/१२/२०१८
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ३०/४७/२०१७-१८ मौजा मंगरूळ  ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. ०६/१२/२०१८

नागपूर – तुळजापूर राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१ चे संबंधातील भुसंपादन प्रकरण क्रंं. ३०/४७/२०१७-१८ मौजा मंगरूळ  ता, जि. यवतमाळ यामध्ये अंतिम निवाडा दि. ०६/१२/२०१८

18/12/2018 25/12/2018 पहा (592 KB)