बंद

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – लेख्‍ाी परिक्षेेेत प्राप्‍त गुणांसह उमेदवारांंची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – लेख्‍ाी परिक्षेेेत प्राप्‍त गुणांसह उमेदवारांंची यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दि. अंतिम दि. संचिका
आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – लेख्‍ाी परिक्षेेेत प्राप्‍त गुणांसह उमेदवारांंची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र स्‍थापन करणे (जि.का.) – एका केंद्राकरिता एकापेक्षा जास्‍त पात्र उमेदवारांची परीक्षा घेण्‍याबाबत –   लेख्‍ाी परिक्षेेेत प्राप्‍त गुणांसह उमेदवारांंची यादी

01/08/2018 31/08/2018 पहा (345 KB)